Background Image
Previous Page  19 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 86 Next Page
Page Background

- 6 -

Geconsolideerde balans

(in duizenden euro)

ACTIVA

Bijlagen

31.12.2015

31.12.2014

Verschil

Vaste activa

242.935

246.136

- 3.201

Immateriële vaste activa

12

2.303

2.571

- 268

Materiële vaste activa

13

147.424

144.870

2.554

Deelnemingen gewaardeerd volgens de « equity »-methode

14

75.169

78.389

- 3.220

Andere deelnemingen

15

1.498

1.498

-

Uitgestelde belastingsvorderingen

11

16.107

18.363

2.256

Vaste activa aangehouden voor verkoop

16

-

-

-

Financiële vorderingen en andere vaste activa

16

435

446

- 11

Vlottende activa

308.769

302.322

6.447

Voorraden

17

153.097

140.281

12.816

Handelsvorderingen

18

130.049

131.478

- 1.429

Andere kortlopende vorderingen

18

23.453

26.672

- 3.219

Geldmiddelen en kasequivalenten

23

2.170

3.892

- 1.722

Totaal activa

551.704

548.458

- 3.246

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

31.12.2015

31.12.2014

Verschil

Eigen vermogen van de Groep

191.542

178.931

12.611

Kapitaal

43.000

43.000

-

Ander eigen vermogen

148.542

135.931

12.611

Langlopende verplichtingen

90.920

95.140

- 4.220

Provisies op lange termijn

19-20

19.826

23.219

- 3.393

Uitgestelde belastingverplichtingen

11

18.528

20.447

- 1.864

Financiële schulden op lange termijn

23

48.298

47.457

841

Overige langlopende verplichtingen

21

4.214

4.017

197

Kortlopende verplichtingen

269.242

274.387

- 5.145

Voorzieningen op korte termijn

19-20

2.331

3.495

- 1.164

Financiële schulden op korte termijn

23

130.620

140.670

- 10.050

Handelsschulden

22

102.917

95.924

6.993

Belastingschulden

22

3.143

3.042

101

Overige kortlopende schulden

22

30.231

31.255

- 1.024

Totaal eigen vermogen en passiva

551.704

548.458

3.246