Background Image
Previous Page  20 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 86 Next Page
Page Background

- 7 -

Geconsolideerde kasstromentabel

(in duizenden euro)

Bijlagen

2015

2014

EXPLOITATIETRANSACTIES

Resultaat van het boekjaar

8.919

25.982

Afschrijvingen en waardevermindering op materiële vaste activa

13

24.819

23.532

Afschrijvingen en waardevermindering op immateriële vaste activa

12

1.002

1.008

Toevoeging (+) / Terugneming (-) van voorzieningen, en voorraad wisselstukken

7-17-19

- 2.385

- 1.125

Toevoeging (+) / Terugneming (-) van waardeverminderingen op financiële vaste activa

9

-

- 21

Afschrijvingen “Club Deal”

9-23

809

722

Kosten/opbrengsten op uitgestelde belastingen

11

323

- 207

Kapitaalsubsidies geboekt in het resultaat

7

- 616

- 641

Resultaat van de maatschappijen gewaardeerd volgens de « equity » methode

- 3.734

- 9.736

Dividenden ontvangen van maatschappijen gewaardeerd volgens de « equity » methode

26

9.920

4.755

Bruto marge voor autofinanciering

39.057

44.269

Meerwaarde of waardevermindering op de realisatie van vaste activa

7-13

-

- 6.233

Kasstroom van de exploitatietransacties voor verandering van de behoefte aan bedrijfs-

kapitaal

39.057

38.036

Toename/afname van de voorraden

17

- 12.999

- 15.542

Toename/afname van de handelsvorderingen en andere vorderingen

18

4.647

- 14.664

Toename/afname van de handelsschulden en andere niet-financiële schulden

22

6.071

14.631

Variatie in de behoefte aan bedrijfskapitaal

-2.281

- 15.575

Verandering van de behoefte aan bedrijfskapitaal

(1)

- 2.281

- 15.575

Andere elementen buiten exploitatie

- 9.920

- 5.717

NETTO KASSTROOM VAN DE EXPLOITATIETRANSACTIES

26.856

16.744

INVESTERINGSTRANSACTIES

Aanschaffingen materiële vaste activa

13

- 25.690

- 13.067

Aanschaffingen immateriële vaste activa

12

- 705

- 971

Overdrachten en buitengebruikstellingen van (im)materiële vaste activa

12-13

- 275

72

Conversieverschillen op materiële en immateriële vaste activa

12-13

- 1.603

- 1.721

Resultaat op de overdracht van financiële vaste activa (geannuleerd in de exploitatiestroom)

7-13

-

6.233

Resultaat op de overdracht van (im)matriële vaste activa (geannuleerd in de exploitatiestroom)

-

-

Ontvangen dividenden (geannuleerd in de exploitatiestroom)

26

9.920

5.717

Veranderingen van de deelnemingen en financiële vorderingen

- 2.956

1.130

NETTO KASSTROOM VAN DE INVESTERINGSTRANSACTIES

- 21.309

- 2.607

NETTO SALDO TE FINANCIEREN

5.547

14.137

FINANCIERINGSTRANSACTIES

Variaties in de financiële schulden

23

- 8.374

- 44.699

Uitbetaalde dividenden

-

-

Variaties in subsidies en andere langlopende schulden

21

197

- 938

Subsidies overgebracht naar het resultaat (geannuleerd in de exploitatiestroom)

616

641

Variaties in de uitgestelde belastingen (activa en passiva)

11

323

1.560

Uitgestelde belastingen (geannuleerd in de exploitatiestroom)

11

-.323

207

Variaties in de voorzieningen

19

- 4.557

- 290

Voorzieningen overgebracht in het resultaat (geannuleerd in de exploitatiestroom)

7-19

2.734

1.360

Annullatie van de conversieverschillen en andere niet-monetaire elementen

2.115

7.953

NETTO KASSTROOM VAN DE FINANCIERINGSTRANSACTIES

- 7.269

- 34.206

VARIATIE VAN THESAURIE (vóór conversieverschillen)

- 1.722

- 20.068

Conversieverschillen op thesaurie-elementen

-

-

VARIATIE VAN THESAURIE (na conversieverschillen)

- 1.722

- 20.068

Geldmiddelen en kasequivalenten einde van de periode

2.170

3.892

Geldmiddelen en kasequivalenten begin van de periode

3.892

23.960

- 1.722

- 20.068

(1)

met inbegrip van de variaties van de waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen.