Background Image
Previous Page  24 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 86 Next Page
Page Background

- 11 -

2. W

AARDERINGSREGELS IN

IFRS

(

*)

Hier volgen de belangrijkste waarderingsregels toegepast bij het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening:

a) Boekhoudkundig referentiekader

Prayon S.A. (“de Vennootschap”) is een vennootschap naar Belgisch recht. De geconsolideerde financiële

staten van de Vennootschap omvatten de jaarrekening van de Vennootschap en die van haar dochteronder-

nemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen (deze bedrijfscombinatie wordt hierna collectief

aangeduid met de term "Groep").

De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld op basis van de door de International Accounting Standards

Board (IASB) uitgegeven International Financial Reporting Standards (IFRS) en de door het International

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) van de IASB uitgegeven Standing Interpretations, zo-

als deze gelden op de balansdatum. Normen die na de balansdatum en vóór publicatie van de jaarrekening

worden gepubliceerd, worden niet in aanmerking genomen.

De financiële staten bevatten eveneens alle volgens de 4

de

en de 7

de

Europese richtlijn te verstrekken infor-

matie.

De financiële staten geconsolideerd op 31 december 2015 werden door de raad van Bestuur afgesloten op

23 april 2016.

b)

Toepassing van de IFRS-normen

De IFRS-normen werden voor het eerst toegepast op de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar

eindigend op 31 december 2005.

c) Consolidatie

-

Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn ondernemingen die de Groep controleert, dat wil zeggen ondernemingen

waarin de Groep direct of indirect een belang heeft van meer dan de helft van de uit te brengen stemmen,

of waarin de Groep de mogelijkheid heeft de controle over de activiteiten uit te oefenen. Onder controle

wordt verstaan, de bevoegdheid om het financiële en operationele beleid van een onderneming te bepa-

len teneinde voordelen uit haar activiteiten te verwerven. De financiële staten van de dochterondernemin-

gen worden in de consolidatiekring opgenomen vanaf de datum van verwerving tot het einde van de

controle.

Deze ondernemingen worden geconsolideerd volgens de methode van de integrale consolidatie.

-

Geassocieerde ondernemingen en joint ventures

De ondernemingen waarover de Groep gezamenlijk met een beperkt aantal partners de controle heeft

(joint ventures), werden tot 31 december 2013 proportioneel geconsolideerd.

De laatste jaren werden de normen IAS 27 en IAS 28 echter gewijzigd en werden ze aangevuld met drie

nieuwe normen (IFRS 10, 11 en 12). De deadline voor de invoering van deze nieuwe regels was 1 januari

2014.

(*)

De wijzigingen die in 2015 werden aangebracht zijn onderlijnd

.