Background Image
Previous Page  27 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 86 Next Page
Page Background

- 14 -

i) Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste kost (grondstoffen en goederen) of kostprijs (goederen in

bewerking of afgewerkte producten) en de netto opbrengstwaarde. De netto opbrengstwaarde is de geschatte

verkoopprijs, verminderd met de geschatte afwerkingskosten en de geschatte kosten die nodig zijn om het

product geschikt te maken voor de verkoop, met inbegrip van marketing-, verkoop- en distributiekosten. De

waarde van de voorraden wordt bepaald door toepassing van de methode van de gewogen gemiddelde prijs.

De goederen in bewerking en afgewerkte producten worden gewaardeerd naar hun vervaardigingsprijs. Deze

vervaardigingsprijs omvat de directe kostprijs van materiaal, arbeidsloon, directe productiekosten, een pas-

send aandeel voor materiaal en algemene productiekosten, alsook een passend aandeel voor afschrijvingen

en waardeverminderingen van de actiefbestanddelen die bij de productie worden gebruikt. De kostprijs van

de voorraden omvat tevens de andere kosten nodig om de voorraden op de plaats en in de staat te brengen

waarin ze zich bevinden.

j)

Bestellingen in uitvoering

De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd volgens de methode van het voltooiingspercentage. De

mate van voltooiing wordt bepaald door de verhouding van de kosten gemaakt voor de uitvoering van de

werken en de geraamde kosten tot het einde van het contract.

k) Voordelen van het personeel

De Groep heeft een aantal pensioenregelingen uitgewerkt zowel van het type toegezegde bijdragenregeling

als van het type toegezegde pensioenregeling.

De bijdragen voor toegezegde-bijdragenregeling worden als last opgenomen in de winst- en verliesrekening

op het moment dat ze verschuldigd zijn.

De verplichtingen van de Groep betreffende toegezegde-pensioenregeling worden in de balans opgenomen

tegen de actuele waarde van de toekomstige verplichtingen, berekend volgens de “projected unit credit" me-

thode.

Deze berekening

houdt rekening met actuariële veronderstellingen aangaande financiële en demografische aspecten;

bevat een actualisatieparameter dat verwijst naar een marktrendement;

houdt rekening met de juiste waarde van de planactiva.

De actuariële parameters worden op elke balansdatum herzien en leiden tot actuariële winsten of verliezen.

Vanaf 2013, na een wijziging van de IAS norm 19, worden deze laatst onmiddellijk en integraal opgenomen

in de rekeningen, “andere elementen van het globaal resultaat” (rechtstreekse imputatie in de eigen middelen

zonder via de resultatenrekening te gaan.

Tot eind 2012 is het de zogenaamde "corridor" methode die werd

toegepast

(spreiding van de tenlasteneming over de gemiddelde actieve levensverwachting van de begun-

stigde door afschrijving van deze verschillen in de resultatenrekening

l) Belastingen

De belastinglast op de winsten van het boekjaar behelst zowel actuele als uitgestelde belastingen. Ze worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening, behalve indien ze betrekking hebben op bestanddelen die recht-

streeks in het eigen vermogen geboekt worden. In dit geval worden zij eveneens rechtstreeks in eigen ver-

mogen geboekt.

De actuele belastingen zijn de belastingen verschuldigd op de fiscale winst van het boekjaar, berekend vol-

gens de belastingstarieven die gelden op balansdatum, samen met de aanpassingen die betrekking hebben

op voorgaande boekjaren.