Background Image
Previous Page  11 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 86 Next Page
Page Background

- 11 -

De belangrijke evoluties met betrekking tot de geconsolideerde financiële toestand van 2015 en in het

bijzonder de diverse rubrieken van de balans en de resultatenrekening, worden verklaard in de bijlagen

van het jaarverslag.

De activiteiten van PRAYON Inc. op gebied van special glas bleven de activiteit ondersteunen, met een

recordproductie in de loop van het boekjaar.

De activiteiten van de technologische afdelingen PRT en PROFILE waren volgens de voorzieningen.

Het resultaat van SILOX voor 2015 blijft zeer positief, door de uitstekende prestaties van de filialen

TRANSPEK-SILOX, JGI en SNCZ.

De aandelen van partner UMICORE in BeLife werden aan Prayon overgedragen in de maand januari

2016.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst geformaliseerd met het Chinese PULEAD en het wordt mo-

menteel onderzocht door de Chinese autoriteiten. Dit akkoord gaat over LFP (LiFePO

4

) waarvoor

PRAYON exploitatielicenties gekregen heeft bij de alliantie LiFePO

4

+ C en technologieën heeft ont-

wikkeld die gevaloriseerd zouden kunnen worden door de toekomstige joint-venture. In totaal zouden

de vastgelegde bedragen van beLife en beLife Intermediates, die oplopen tot 10,5 miljoen euro (deel

PRAYON), op basis van de voorziene projecten binnen deze joint-venture en ook nog enkele mogelijk

projecten, volgens onze ramingen kunnen leiden tot voldoende cashflow om deze geïmmobiliseerde

activa te behouden op hun balanswaarde.

Bepaalde risico’s, met name deze met een incidenteel karakter, worden gedekt door aangepaste ver-

zekeringen. In de meeste gevallen werden er preventieve acties en alternatieve scenario’s voorbereid

om de omvang van eventuele schade te beperken.

Er wordt overigens geregeld gebruik gemaakt van financiële instrumenten om, daar waar mogelijk, de

risico’s verbonden aan de normale gang van zaken en met betrekking op de evolutie van de wissel-

koersen, rentevoeten of de prijs van bepaalde grondstoffen, met name op gebied van energie, te be-

perken.

De risico’s waaraan een scheikunde groep zoals PRAYON onderworpen is, zijn aanzienlijk en gekend:

marktrisico’s:

-

delokalisatie van de klanten;

-

fenomeen van vervanging of herformulering in het kader van bepaalde toepassingen;

-

verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod, voornamelijk door de komst van nieuwe produ-

centen;

bevoorradingsrisico’s:

-

explosie van de vraag of schaarste van bepaalde grondstoffen, energie of logistieke middelen;

-

geopolitieke spanningen of crises;

industriële risico’s:

-

ongevallen in de productieateliers of tijdens het transport van gevaarlijke producten;

-

schade aan het milieu