Background Image
Previous Page  13 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 86 Next Page
Page Background

- 13 -

Jaarverslag van het Auditcomité

Het Auditcomité heeft in 2015 vier keer vergaderd, op 26 maart, 26 mei, 10 oktober en 17 december

2015. Het heeft, schriftelijk of mondeling, verslag uitgebracht van zijn werkzaamheden aan de Raad

van Bestuur.

Op 26 maart 2015 heeft het Auditcomité kennis genomen van de jaarrekeningen op 31 december 2014

en heeft het met de Commissaris het rapport en de commentaar kunnen bespreken. De Raad van

Bestuur werd tijdens zijn zitting van 24 april 2015 in kennis gebracht van de inhoud van dit onderhoud.

Op 26 mei heeft het Auditcomité de aanbevelingen van de interne audit bekeken en de vorderingen

van het audit-plan. Naar aanleiding van deze vergadering werd er een nota opgesteld voor de Raad

van Beheer van Prayon over de belangrijkste bevindingen van de gerealiseerde audits.

Op 10 oktober heeft het Auditcomité de geconsolideerde rekeningen op 30 juni onderzocht en heeft

kennis genomen van de nieuwe modaliteiten van de banksyndicatie.

Op 17 december hebben de leden van het Comité de studie van het riskmanagement van de Groep

bekeken en hadden ze een onderhoud met de risk manager van de Groep, de quality manager, de

human resources manager en de juridische manager.

Op 8 april heeft het Auditcomité kennis genomen van de jaarrekeningen op 31 december 2015 en heeft

het met de commissaris kunnen discussiëren over zijn rapport en zijn bevindingen. Het comité heeft

ook kennis genomen van de vordering van het jaarlijks plan van een interne audit en ook van de ad

hoc missies van de interne auditor tijdens de laatste maanden van het boekjaar.

De Raad van Bestuur werd op de hoogte gebracht van de besluiten van dit comité tijdens zijn zitting

van 21 april 2016.

Opgemaakt in Engis op 8 april 2016.