Background Image
Previous Page  16 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 86 Next Page
Page Background

- 3 -

Inhoudstafel

Geconsolideerde resultatenrekening

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde kasstromentabel

Evolutietabel van het eigen vermogen van de Groep

Toelichting bij de geconsolideerde rekeningen:

1. Ratio’s

2. Waarderingsnormen IFRS

3. Lijst van de geconsolideerde vennootschappen en niet geconsolideerde deelnemingen participaties

4. Wijzigingen van de consolidatiekring

5. Conversie van de financiële staten uitgedrukt in vreemde valuta

6. Bedrijfscombinaties

7. Exploitatieresultaat

8. Personeelskosten

9. Financieel resultaat

10. Resultaat van de vennootschappen gewaardeerd volgens de “equity” mutatiemethode

11. Belastingen op het resultaat

12. Immateriële vaste activa

13. Materiële vaste activa

14. Deelnemingen in maatschappijen gewaardeerd volgens de “equity” methode

15. Andere deelnemingen (niet geconsolideerd)

16. Financiële vorderingen en andere vaste activa, waaronder deze aangehouden voor verkoop

17. Voorraden en bestellingen in uitvoering

18. Handelsvorderingen en overige vlottende activa

19. Voorzieningen

20. Personeelsvoordelen

21. Overige langlopende passiva

22. Handels- en belastingsschulden, en overige kortlopende schulden (niet rentedragend)

23. Netto schuldenlast

24. Financiële instrumenten en risicobeheer

25. Rechten en verplichtingen buiten balans

26. Informatie over verbonden partijen

27. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting

28. Honoraria van het College van Commissarissen

Controleverslag van het College der Commissarissen