Background Image
Previous Page  17 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 86 Next Page
Page Background

- 4 -

Geconsolideerde resultatenrekening

(in duizenden euro)

Bijlagen

2015

2014

Verschil

Omzet

7

709.422

689.597

19.825

Opgeslagen productie (toename +, afname -)

7

5.079

- 4.915

9.994

Geproduceerde vaste activa

7

3.155

3.471

- 317

Andere exploitatieproducten

7

9.314

9.710

- 396

Bedrijfsopbrengsten

726.969

697.862

29.106

Verbruik grondstoffen en goederen

(1)

7

450.239

412.850

37.389

Andere externe kosten

s

7

142.126

138.763

3.363

Personeelskost

8

93.755

91.567

2.187

Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en imma-

teriële vaste activa

(2)

7-12-

13-14

25.821

24.540

1.281

Waardevermindering op voorraden

en handelsvorderingen

(2)

7-17-18

608

394

214

Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor perso-

neel)

(2)

7-19

- 953

- 60

- 893

Andere exploitatiekosten

7

7.189

8.236

- 1.047

Bedrijfskosten

718.785

676.291

42.494

Exploitatieresultaat

8.183

21.572

- 13.388

Netto financiële kost

9

1.125

3.799

- 2.673

Resultaat voor belastingen

7.058

17.773

- 10.715

Belastingen op het resultaat

11

- 1.873

1.527

346

Resultaat na belastingen

5.185

16.246

- 11.061

Resultaat van de vennootschappen met toepassing van de

“equity” methode

10

3.734

9.736

- 6.002

Interesten van derden

-

-

-

Netto resultaat

8.919

25.982

- 17.063

(1)

Grondstoffen, toeslagproducten, verpakkingen, goederen, uitrustingen en opgeslagen brandstoffen

(2)

"+" = boeking, "-" = terugname/gebruik

Bijlagen

2015

2014

Verschil

Resultaat voor belastingen

7.058

17.773

- 10.715

Netto rentelast

9

5.970

8.282

- 2.311

Dividenden van de maatschappijen gewaardeerd volgens de “equity” me-

thode

9.920

4.755

5.165

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT)

22.948

30.810

- 7.862

Niet recurrente elementen

7-9

1.973

- 3.930

5.903

Recurrent Earnings Before Interests and Taxes (REBIT)

24.922

26.880

- 1.958

Bijlagen

2015

2014

Verschil

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT)

22.948

30.810

- 7.861

Afschrijvingen en waardeverminderingen

op (im)materiële vaste activa

7-12-13

25.821

24.540

1.281

Earning Before Interests and Taxes

and Before Depreciations and Amortizations (EBITDA)

48.769

55.349

- 6.580

Niet recurrente elementen

- 252

- 4.571

4.318

Recurrent Earnings Before Interests and Taxes

and Before Depreciations and Amortisations (REBITDA)

48.517

50.779

- 2.262