Background Image
Previous Page  25 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 86 Next Page
Page Background

- 12 -

Een van de gevolgen van deze aanpassingen is dat PRAYON verplicht is om de joint-ventures te conso-

lideren volgens de “equity” methode, zoals eerder alleen het geval was voor geassocieerde ondernemin-

gen (deelnemingen in ondernemingen waarin de Groep een een invloed van betekenis heeft, echter zon-

der ze te controleren.

d) Vreemde munten

-

Transacties in vreemde valuta

Transacties in vreemde munten door de ondernemingen van de Groep worden eerst geboekt tegen de

wisselkoers die geldt op de datum van deze transacties. Op de balansdatum worden de activa en passiva

in buitenlandse valuta omgerekend tegen de wisselkoers aan het eind van het boekjaar. Valutakoersver-

schillen worden in de winst- en verliesrekening van het boekjaar opgenomen.

-

Jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen

De activa en passiva van buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van goodwill en waarde aanpassin-

gen bij consolidatie, worden omgerekend naar Euro tegen de wisselkoers op geconsolideerde balansda-

tum. De kosten en opbrengsten van buitenlandse ondernemingen worden in Euro omgezet tegen de

gemiddelde wisselkoers van het boekjaar. De hieruit resulterende valutakoersverschillen worden recht-

streeks in het eigen vermogen opgenomen.

e) Goodwill (consolidatieverschillen)

De goodwill is het verschil tussen de kostprijs van de overname en de juiste waarde, op datum van de ver-

werving, van het belangenaandeel van de Groep in eventueel identificeerbare activa en passiva van een

dochteronderneming, een geassocieerde onderneming of een joint venture. Is de goodwill positief, dan wordt

hij erkend als actief bestanddeel en niet afgeschreven, maar minstens jaarlijks gecontroleerd op mogelijke

bijzondere waardevermindering. Is de goodwill negatief, dan wordt hij onmiddellijk als winst geboekt in de

winst- en verliesrekening.

f) Materiële en immateriële vaste activa

Materiële en immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen tegen de historische kostprijs vermin-

derd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingslast wordt in de winst- en verliesrekening opgeno-

men, in de bedrijfskosten. Zij wordt berekend volgens de lineaire methode in functie van de gebruiksduur van

de activa.

Deze werd als volgt bepaald:

Gebouwen:

33 jaar

Installaties, machines en uitrusting:

10 jaar

Leidingen en pompen:

8 jaar

Kantoormeubilair en -materieel:

10 jaar

Transportmaterieel:

5 jaar

Informaticamateriaal:

3 jaar

Informatica-software en verwante kosten:

5 jaar

Concessies, octrooien, licenties en merken:

over de gebruiksduur (maximum 20 jaar)

Klanten:

over de gebruiksduur (maximum 20 jaar)

Er zijn geen activa met een beperkte levensduur.

Huurcontracten waarbij de Groep nagenoeg alle risico's draagt en nagenoeg alle voordelen bezit die inherent

zijn aan het bezit van de gehuurde actiefbestanddelen, worden geklasseerd als leasing.