Background Image
Previous Page  29 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 86 Next Page
Page Background

- 16 -

n) Voorzieningen (andere dan voor personeelsvoordelen)

Een voorziening wordt aangelegd wanneer de Groep op de balansdatum een verplichting (juridisch of impli-

ciet) heeft, en op voorwaarde dat deze verplichting het gevolg is van een gebeurtenis uit het verleden, het

waarschijnlijk is dat deze verplichting zal leiden tot een uitstroom van middelen, en dat het bedrag van de

verplichting op een betrouwbare manier kan worden ingeschat.

De voorziening zal worden geboekt aan de meest precieze inschatting van de uitgaven die vereist zijn om de

verplichting af te wikkelen.

De voorzieningen die voortvloeien uit een herstructurering worden slechts geboekt indien de Groep een ge-

detailleerd en formeel reorganisatieplan heeft goedgekeurd, en ofwel er reeds een begin met de herstructu-

rering is gemaakt, ofwel deze herstructurering aan de betrokken personen is aangekondigd.

o) Gesegmenteerde informatie

Daar geen bestaande of uit te geven eigen vermogenseffecten, noch van de moedervennootschap noch van

een van de dochterondernemingen op een georganiseerde markt worden verhandeld, is besloten gebruik te

maken van de door IAS 14 geboden optie, om geen gesegmenteerde financiële informatie te verstrekken.

p) Boeking van de opbrengsten

Een opbrengst wordt geboekt wanneer het waarschijnlijk is dat ze verworven wordt en men haar waarde op

een betrouwbare manier kan inschatten.

De omzet wordt gevormd door de verkoop aan derden, na aftrek van commerciële kortingen. Hij wordt gere-

gistreerd in de winst- en verliesrekening indien de betekenisvolle risico’s en voordelen inherent aan het bezit

van de goederen overgedragen zijn aan de koper.

Dividenden worden geregistreerd in de winst- en verliesrekening wanneer een beslissing tot uitkering door de

Algemene Vergadering van de onderneming die toekent, is goedgekeurd.

Interestopbrengsten worden pro rata temporis opgenomen in de winst- en verliesrekening, waarbij rekening

wordt gehouden met de effectieve interestvoet van de belegging.

q) Subsidies

Kapitaalsubsidies

: zij worden geboekt in de passiva van de balans voor het bedrag van de subsidies dat

ontvangen is van de overheid. Zij zijn onderworpen aan een progressieve afschrijving parallel aan de afschrij-

vingen van het kapitaal waarop ze betrekking hebben

.

Exploitatiesubsidies

: de subsidies die niet verbonden zijn aan investeringen worden geboekt bij ontvangst

in producten

.