Background Image
Previous Page  34 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 86 Next Page
Page Background

- 21 -

(in duizenden euro)

2015

2014

Totaal

Recurrent

Niet

recurrent

Totaal

Recurrent

Niet

recurrent

Verbruik van grondstoffen en goederen (1)

450.239

450.239

-

412.851

412.851

-

- Aankopen

458.072

458.072

-

426.445

426.445

-

- Wijzigingen in de voorraad (toename +, afname -)

- 7.833

- 7.833

-

- 13.594

- 13.594

-

Andere externe kosten

142.126

142.126

-

138.763

138.763

-

-Personeelskosten (cfr. detail in bijlage 8)

93.755

93.455

300

91.567

91.686

- 119

Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële

vaste activa (2)

25.821

23.595

2.226

24.540

23.899

641

- op immateriële vaste activa

1.003

1.003

-

1.008

841

167

- op materiële vaste activa

24.818

22.592

2.226

23.532

23.058

474

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen

(2)

608

608

-

394

394

-

- op voorraden

588

588

-

221

221

-

- op handelsvorderingen

21

21

-

173

173

-

Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor per-

soneel) (2)

- 953

441

- 1.394

- 60

- 60

-

6 ;

6 ;

Andere exploitatiekosten

7.189

6.756

433

8.236

7.165

1.071

Bedrijfskosten

718.786

717.221

1.565

676.291

674.698

1.593

Bedrijfsresultaat

8.183

9.996

- 1.813

21.572

23.130

- 1.558

(1) Grondstoffen, toeslagproducten, verpakkingen, goederen, benodigdheden en opgeslagen brandstoffen.

(2) "+" = toevoeging, "-" = terugname

De post met betrekking tot aankoop van grondstoffen en goederen stijgt met 7 % tegenover 2014, door een

prijsstijging van fosfaatgrondstoffen en iets meer aankopen.

De andere externe kosten bestaan voornamelijk uit verschillende uitgaven met betrekking tot energie, onderhoud

van gebouwen en installaties en inschakelen van interims, evenals commerciële en transportkosten, verzeke-

ringspremies, huurgelden, honoraria, kosten voor leveringen of diverse diensten waarvan de vennootschappen

van de Groep gebruik gemaakt hebben.

De waardeverminderingen op voorraden en vorderingen evenals de dotaties aan voorzieningen van het boekjaar

worden uitgelegd in de bijlagen 17, 18 en 19.

De andere exploitatiekosten bestaan voornameijk uit verschillende belastingen (5,0 miljoen in 2015), waarvan 0,8

miljoen voor een belasting op de afnames van Maaswater, opgelegd door het Waals Gewest vanaf begin 2015,

met retroactief effect voor 2014: hetzij 0,4 miljoen opgenomen als niet recurrent.

De andere niet recurrente lasten hebben in hoofdzaak betrekking op afschrijvingen door desaffectaties (waarvan

2 miljoen voor de verwijdering van een koeler bij Prayon Inc., waarvoor er overigens een beroep aangetekend is

tegen de leverancier) en op het henemen van een provisie sinds meer dan 15 jaar in het kader van een financieel

geschil (1,4 miljoen), daar de kans klein is dat PRAYON NV dit bedrag ooit moet betalen.

De goedgekeurde kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedragen in 2015, 10,1 miljoen (9,7 miljoen in 2014),

hetzij 1,4 % van de omzet. Van deze som maakten ongeveer 0,7 miljoen het voorwerp uit van een activering,

daar ze betrekking hadden op andere ontwikkelingsprojecten waarvan sprake in bijlage 12.