Background Image
Previous Page  36 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 86 Next Page
Page Background

- 23 -

9. F

INANCIËLE RESULTATEN

(in duizenden euro)

2015

2014

Verschil

Ontvangen of te ontvangen dividenden van

niet geconsolideerde deelnemingen

-

962

- 962

Waardeverminderingen op financiële

vaste activa

-

21

- 21

Meer- en minwaarde op overdracht van

financiële vaste activa

-

6.234

- 6.234

Interesten op financiële vaste activa

-

-

-

Opbrengsten van financiële investeringen

-

7.217

- 7.217

Kosten op ontleningen

- 6.086

- 8.393

2.307

Interesten op leningen en opbrengsten op beschikbare geldmiddelen

116

111

5

Netto rentelast

- 5.970

- 8.282

2.312

Effectieve wisselverschillen

5.893

- 2.007

7.900

Latente wisselverschillen (conversieverschillen)

1.253

1.417

- 164

Wisselresultaat

7.146

- 590

7.736

Wijziging van de juiste waarde van

financiële activa

-

-

-

Wijziging van de juiste waarde van afgeleide

Instrumenten

-

-

-

Waardevermindering en min-waarde op vlottende financiële activa

-

-

-

Diverse financiële kosten en opbrengsten

- 2.301

- 2.143

- 158

Andere financiële resultaten

- 2.301

- 2.143

- 158

Netto financiële last

- 1.125

- 3.799

2.674

De netto rentelasten waren aanzienlijk lager dan in 2014, door een lichte daling van zowel de marges, als het

bedrag van de schuldenlast.

De effectieve en latente wisselverschillen vrijgemaakt in 2015 resulteren vooral uit de evolutie van de wisselkoers

van de euro t.o.v. de Amerikaanse dollar en het pond sterling, en bevatten de impact van de afdekkingen van

wisselrisico’s die doorgevoerd werden (beschreven in bijlage 24).

In december 2014 had PRAYON N.V. al haar aandelen verkocht die ze bezat in FOSBRASIL N.V., hierdoor werd

een meerwaarde vrijgemaakt van 6,2 miljoen (niet-recurrent)

In 2015 is er slechts één niet recurrent element te vermelden: de stopzetting van een niet-terugvorderbare schuld

met betrekking op de moratoire rentes die gefactureerd waren in 2013 (161 duizend eur).