Background Image
Previous Page  60 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 86 Next Page
Page Background

- 47 -

24.F

INANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEER

De algemene filosofie van de groep PRAYON is het vermijden van onnodige risico’s (geen speculatieve posities)

en het beperken, als dit mogelijk en wenselijk is, van risico’s die gekoppeld zijn aan de normale gang van zaken.

Hiervoor worden financiële instrumenten gebruikt om de risico’s af te dekken.

1. Risico’s op deviezen

Meerdere maatschappijen van de Groep zijn blootgesteld, door commerciële en/of financiële transacties (ne-

men van deelnemingen in andere maatschappijen, leningen en/of ontleningen … in deviezen) die ze uitvoe-

ren, aan risico’s die gebonden zijn aan de koersschommelingen van de buitenlandse deviezen die gebruikt

worden voor sommige van deze transacties ten opzichte van hun boekhoudkundig referentiemunt.

Het essentiële van deze risico’s (en de eventuele afdekkingsinstrumenten) is nochtans gericht op het moe-

derhuis PRAYON N.V..

Daar de boekhoudkundige consolidatie van de groep PRAYON in euro’s gebeurt, kunnen er anderzijds op dit

niveau eveneens conversieverschillen (positieve of negatieve) verschijnen tijdens de verschillende afsluitin-

gen.

1.1. Commerciële transacties

Het handelt voornamelijk over de aankopen van grondstoffen, energie, uitrustingen, diensten of goe-

deren bestemd voor doorverkoop, en de verkopen van afgewerkte producten.

De voornaamste gebruikte deviezen zijn de Amerikaanse dollar (USD, korte positie) en, in mindere

mate, het Britse pond en de Canadese dollar (GBP en CAD – lange positie).

Algemene regel is:

op regelmatige basis, en in elk geval één keer per kwartaal, de netto bedragen te bepalen (na

compensatie van de binnenkomende en uitgaande stromen) die voor de volgende 12 maanden

verwacht worden;

afdekking, voor de deviezen waarvoor deze netto bedragen duidelijk als belangrijk beschouwd wor-

den, van heel of een gedeelte van deze saldi (van 50 tot 100 % voor de drie komende maanden,

van 0 tot 50 % voor de volgende 9 maanden);

voor de deviezen waar er, op gebruikelijke wijze, tegelijk vorderingen en schulden voor hoge bedra-

gen zijn, de gemiddelde betalingstermijnen van de ene en de andere in rekening te nemen, want zij

kunnen erg verschillend zijn en dus voor een gelijk bedrag, een risico op conversieverschil of wis-

selverschil generen dat zich niet compenseert;

over te gaan op afdekkingen onder de vorm van:

-

hetzij een herstel van het bilantair evenwicht (leningen of deposito’s hetzij in de betreffende

deviezen, hetzij in de boekhoudkundige referentievaluta met invoering van een afgeleid product

– CCIRS bijvoorbeeld).

-

hetzij dekking van de stromen door afgeleide producten: verkopen of aankopen op termijn, op-

ties op deviezen, swaps in deviezen… In zo’n geval, en om redenen van beheersvereenvoudi-

ging, zal de afdekking in het algemeen betrekking hebben op een enkel maandelijks bedrag,

overeenstemmend met heel of een gedeelte van (progressieve afdekking per schijven) de ver-

wachte nettostroom van desbetreffende maand.