Background Image
Previous Page  62 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 62 / 86 Next Page
Page Background

- 49 -

1.3. Gevoeligheid van het resultaat aan de schommelingen van de voornaamste deviezen die door

de Groep gebruikt worden

Op basis van de volatiliteit van de Amerikaanse dollar tegenover de euro in 2015, ramen we de koers-

wijzigingen redelijkerwijze als volgt:

Sluitingskoers

31.12.2015

Gemiddelde

koers 2015

Denkbare

volatiliteit

(in % van de koers)

Sluitingskoers

denkbaar op

31.12.2015

Gemiddelde

koers denkbaar

voor 2015

EURO/USD

1,0887

1,1096

- 5 % / 11 %

0,99 – 1,23

1,00 – 1,21

EURO/GBP

0,7340

0,7260

- 5 % / 7 %

0,68 – 0,77

0,67 – 0,78

Als de euro in 2015 afgezwakt/versterkt was ter hoogte van de hierboven geraamde volatiliteitspercen-

tages, geen rekening houdend met de impact van de gesloten afdekkingen en in de veronderstelling dat

de andere parameters constant zouden gebleven zijn, zou het netto resultaat van 2015 ongeveer 10

miljoen hoger/lager geweest zijn (tegenover 8,4 miljoen in 2014).

2. Risico’s op rentevoeten

Meerdere maatschappijen van de Groep worden, door ontleningen die ze aangegaan hebben om hun activi-

teiten te financieren (investerigen in vastliggende middelen en/of behoefte aan bedrijfskapitaal) of, voor som-

mige onder hen, door bankdeposito’s of andere geldbeleggingen die ze gedaan hebben dankzij winsten op

hun activiteiten, blootgesteld aan een risico dat gebonden is aan de schommelingen van de rentevoeten.

2.1. Bankdeposito’s en geldbeleggingen

De bankdeposito’s en andere geldbeleggingen zijn, in het algemeen, verricht op korte termijnen (lager

dan 6 maand), aan de desbetreffende korte termijnrentevoeten (geen afgeleide producten van het type

«Interest Rate Swap»). De groep PRAYON, van industriële en commerciële aard, heeft immers geen

roeping om de geldmiddelen op lange periodes te cumuleren.

Uitzondering op hogergenoemd principe, de maatschappij EUROCHEM (herverzekeringscaptive voor

de groep PRAYON) kan ertoe gebracht worden, in het zeer specifieke kader van haar activiteiten, om

belangrijke financiële reserves te behouden; een gedeelte van deze laatste kan geconverteerd worden

in geldbeleggingen met langere vervaldatum (met een zwakke debiteurenrisico– Staatsobligaties bij-

voorbeeld).

2.2. Bankontleningen

De groep PRAYON beschikt over een aanzienlijk eigen vermogen dat, verhoogd met de aangelegde

provisies, haar vaste activa afdekt evenals een gedeelte van haar structurele behoefte aan bedrijfska-

pitaal.

De bijkomende ontleningen afgesloten bij kredietinstellingen zijn van tweeërlei aard:

ontleningen bestemd voor het financieren van investeringen in vaste activa: deze zijn normaliter

afgesloten op lange termijn (duur: 5 jaar; looptijd van 2,5 jaar) aan een vaste of variabele rentevoet,

« vastgelegd » via een product afgeleid van het type « Interest Rate Swap »;

ontleningen bestemd voor het financieren van wijzigingen van de behoeften aan bedrijfskapitaal:

deze zijn in principe afgesloten op korte termijn, aan een overeenstemmende rentevoet.