Background Image
Previous Page  63 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 63 / 86 Next Page
Page Background

- 50 -

In geval van geldbeleggingen van het type obligaties, of SICAV-aandelen wordt er een revaluatie naar hun

juiste waarde uitgevoerd op elke boekhoudkundige afsluitingsdatum, en het verschil wordt overgebracht als

financiële kost of opbrengst.

De afgeleide producten (van het type « Interest Rate Swap ») die eventueel zouden aangebracht worden,

maken eveneens het voorwerp uit van een revaluatie naar hun juiste waarde en het verschil wordt overge-

bracht als financiële kost of opbrengst, behalve als het gaat over een afdekking van de kasstroom, waarvan

de efficiëntie kan aangetoond worden; in dit geval wordt het verschil rechtstreeks geboekt in het eigen ver-

mogen (geval van de IRS gebonden aan leningen op lange termijn onderschreven door PRAYON N.V.).

2.3. Gevoeligheid van het resultaat aan de schommelingen van de voornaamste rentevoeten

Op 31 december 2015 zijn ongeveer 54 % van de bruto schuldenlast en bijna 100 % van de beschikbare

geldmiddelen zoals uitgelegd in bijlage 24 (Netto Schuldenlast) onderworpen aan een variabele rente-

voet en maken geen voorwerp uit van interestdekkingen.

Het gedeelte netto interestkosten dat betrekking heeft op een variabele rentevoet (niet omgevormd in

vaste rentevoet via afgeleide producten van het type “Interest Rate Swap”, in het kader van kasstroom-

dekkingen) bedraagt ongeveer 4 miljoen euro en komt voornamelijk voort uit leningen of geldbeleggin-

gen uitgedrukt in euro.

De impact van een stijging/daling met 1 % van deze variabele netto schuldenlast in 2015 zou een da-

ling/stijging van het resultaat geweest zijn met ongeveer 1,0 miljoen euro (tegen 1,5 miljoen in 2014).

3. Risico’s op grondstoffen en/of energie

Meerdere maatschappijen van de groep zijn, door hun productie en/of trading activiteit blootgesteld aan een

risico gebonden aan prijsschommelingen van sommige grondstoffen.

3.1 Aankopen met betrekking tot productiebewerkingen

Als het mogelijk is (bestaan van potentiële tegenpartijen) en als de beheerders van de betrokken maat-

schappijen (mits toestemming van de Algemene Directie en/of de Raad van Bestuur) het als gunstig

achten, kan de afdekking van heel of een gedeelte van sommige stromen gebeuren hetzij door aanko-

pen op termijn van de bewuste stoffen (met fysieke levering – elektriciteit of gas voor PRAYON N.V., of

door afgeleide producten (zonder fysieke levering).

3.2. Aankopen met betrekking tot tradingverrichtingen

Telkens als het mogelijk is (bestaan van potentiële tegenpartijen) zal er afdekking van het risico zijn (via

aankoop op termijn, of via afgeleide producten).

Als het gaat over aankopen op termijn met fysieke levering, is er geen opname in de balans. Wanneer de

grondstof of handelsgoederen waarover het gaat genoteerd zijn op de internationale markt, wordt dit contract

vermeld in de rechten en verplichtingen (cfr. bijlage 25).

Als het gaat over afgeleide producten (geen fysieke levering) worden deze opgenomen in de balans aan hun

juiste waarde, en het verschil overgebracht in kosten of opbrengsten, behalve als het gaat over afdekking van

kasstromen waarvan de efficiëntie kan aangetoond worden; in dit geval wordt het verschil rechtstreeks ge-

boekt in het eigen vermogen.