Background Image
Previous Page  66 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 66 / 86 Next Page
Page Background

- 53 -

De Groep beschouwt haar maximale blootstelling aan het kredietrisico als volgt:

(in duizenden euro)

2015

2014

Deposito’s of banktegoeden

2.170

3.892

Beleggingen (Staatsobligaties)

-

-

Handelsvorderingen

130.049

131.478

Andere langlopende vorderingen

435

446

Andere kortlopende vorderingen

22.455

25.836

TOTAAL

155.109

161.652

5. Liquiditeitsrisico

De volgende tabel geeft in detail de contractuele vervaldagen weer van de financiële activa en passiva op 31

december 2015.

(in duizenden euro)

Vervallen op

ten hoogste

1 maand

Vervallen op

meer dan 1

maand maar

op ten hoog-

ste 3 maand

Vervallen op

meer dan 3

maand maar

ten hoogste

op 1 jaar

Vervallen op

meer dan 1

jaar maar ten

hoogste op 5

jaar

Vervallen

op meer

dan 5 jaar

Totaal

Vlottende activa

- Geldmiddelen en kasequivalenten

2.170

-

-

-

-

2.170

- Afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

2.170

-

-

-

-

2.170

Langlopende verplichtingen

- Financiële schulden

196

3.537

13.348

47.923

-

65.004

- Afgeleide financiële instrumenten

- Andere schulden

68

-

138

188

-

877

-

-

1.271

-

Totaal langlopende verplichtingen

264

3.675

13.536

48.800

-

66.275

Kortlopende verplichtingen

- Financiële schulden

115.667

-

-

-

-

115.667

- Afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

115.667

-

-

-

-

115.667

Netto liquiditeit

- 113.761

- 3.675

- 13.536

- 48.800

-

- 179.772

Het beheer van het liquiditeitsrisico is wezenlijk gebonden aan het beheer van de relaties met de kredietinstel-

lingen enerzijds en de handelsvorderingen anderzijds (cfr. punt 4 hierboven).