Background Image
Previous Page  70 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 70 / 86 Next Page
Page Background

- 57 -

26. I

NFORMATIE OVER VERBONDEN PARTIJEN

De transacties tussen de vennootschap en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen vormen, wer-

den uit de consolidatie gesloten en zijn dus niet inbegrepen in deze bijlage.

Op 31 december 2015

(in duidenden euro)

Moederhuis

Dochter-

onderne-

mingen

Joint-

ventures en

geassoci-

eerde ven-

nootschap-

pen

Niet

geconsoli-

deerde

deelnemingen

Aandeel-

houders

Andere

verbonden

partijen

Totaal

Activa met de verbonden partijen

28.323

65

12.631

442

32.237

11.553

85.251

Langlopende vorderingen

-

-

-

-

13.050

2.850

15.900

Kortlopende vorderingen - handel

14.760

65

12.631

442

9.587

2.700

40.185

Kortlopende vorderingen - andere

13.563

-

-

-

9.600

6.003

29.165

Passiva met de verbonden partijen

43.568

55

39.827

1.002

368

431

85.251

Langlopende schulden

10.200

-

5.700

-

-

-

15.900

Kortlopende schulden - handel

23.768

55

15.409

4

368

431

40.035

Kortlopende schulden - andere

9.600

-

18.718

998

-

-

29.316

Transacties tussen verbonden partijen

241.647

1.663

161.912

2.560

88.305

23.264

519.352

Verkoop van goederen

56.442

138

74.666

2.537

81.120

19.913

234.816

Verkoop van diensten

13.281

49

40

-

-

-

13.370

Aankoop van goederen

161.001

401

64.267

23

5.862

3.256

234.810

Aankoop van diensten

602

-

12.773

-

-

-

13.375

Financiële opbrengsten

(behalve dividenden)

96

-

56

-

1.323

96

1.570

Financiële lasten

1.380

-

190

-

-

-

1.571

Ontvangen dividenden

8.845

1.075

-

-

-

-

9.920

Betaalde dividenden

-

-

9.920

-

-

-

9.920

Bezoldiging van de leidinggevenden

2015

2014

Salarissen en andere compensaties op korte termijn

Plan voor extra-legaal pensioen

Totaal

4.194

216

4.410

4.093

688

4.781

De lijst van dochterondernemingen en joint-ventures is opgenomen in bijlage 3.

De "andere geassocieerde ondernemingen" zijn de maatschappijen RECUPAC S.A.S., LACTO RESEARCH

SPRL., WALDRY PROCESS S.A. en SYMBIOSE BIOMATERIALS S.A..

In de "niet geconsolideerde deelnemingen" zit CASPER G.I.E..

In de kolom "andere verbonden partijen" zijn tegelijk de andere aandeelhouders van de joint-ventures opgeno-

men, evenals de dochterondernemingen van de aandeelhouders van PRAYON waarmee belangrijke transacties

gerealiseerd werden.