Background Image
Previous Page  74 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 74 / 86 Next Page
Page Background

- 61 -

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de Geconsolideerde

Jaarrekening, in overeenstemming met art. 119 van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de van toepassing zijnde bijkomende norm uitgegeven door het

instituut van de Bedrijfsrevisoren, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 28 augustus 2013 (de”Bijkomende

Norm”), is het onze verantwoordelijkheid om bepaalde procedures uit te voeren aangaande de naleving, in alle van

materieel belang zijnde opzichten, van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals gedefinieerd in de

Bijkomende Norm. Op grond hiervan, doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de

draagwijdte van ons oordeel over de Geconsolideerde Jaarrekening te wijzigen:

Het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt

overeen met de Geconsolideerde Jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten

aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Luik, 29 april 2016

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Philippe Pire

Vennoot*

* Handelend in naam van een BVBA