Background Image
Previous Page  76 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 76 / 86 Next Page
Page Background

- 63 -

BALANS PRAYON N.V.

(in duizenden euro)

31.12.2015

31.12.2014

Activa

Immateriële vaste activa

5.217

3.825

Materiële vaste activa

111.314

108.314

Financiële vaste activa

51.515

52.977

Vorderingen op langer dan één jaar

-

-

Vaste activa

168.046

165.116

Voorraden

120.071

109.079

Vorderingen op ten hoogste één jaar

157.506

170.607

Overlopende rekeningen

513

460

Realiseerbare activa

278.090

280.146

Geldbeleggingen

0

125

Liquide middelen

414

2.007

Vlottende activa

278.504

282.278

Totaal Activa

446.549

447.394

Passiva

Kapitaal

43.000

43.000

Reserves

14.229

14.229

Overgedragen winst

11.793

7.671

Kapitaalsubsidies

2.898

3.451

Eigen vermogen

71.919

68.351

Provisies en uitgestelde belastingen

8.840

12.167

Schulden op langer dan één jaar

48.619

47.615

Fondsen van derden op lange termijn

57.459

59.782

Permanente kapitalen

129.378

128.133

Schulden op ten hoogste één jaar

313.917

314.944

Overlopende rekeningen

3.253

4.317

Vlottende kapitalen

317.170

319.261

Totaal Passiva

446.549

447.394