Background Image
Previous Page  77 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 77 / 86 Next Page
Page Background

- 64 -

BALANS PRAYON N.V.

(1)

(in duizenden euro)

Activa

31.12.2015

31.12.2014

Vaste activa

168.046

165.116

II. Immateriële vaste activa

5.217

3.825

III. Materiële vaste activa

111.314

108.314

A. Terreinen en gebouwen

18.598

17.907

B. Installaties, machines en uitrusting

70.369

69.681

C. Meubilair en rollend materieel

657

496

D. Leasing en soortgelijke rechten

10.140

18.116

E. Overige materiële vaste activa

4

5

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

11.546

2.109

IV. Financiële vaste activa

51.515

52.977

A. Verbonden ondernemingen

1. Deelnemingen

49.967

51.429

2. Vorderingen

-

-

B. Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat

1. Deelnemingen

1.498

1.498

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen en deelbewijzen

7

7

2. Vorderingen en borgtochten in contanten

43

43

V. Vorderingen op meer dan één jaar

-

-

B. Andere vorderingen

-

-

Vlottende activa

278.504

282.277

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

120.071

109.079

A. Voorraden

1. Grond- en hulpstoffen

33.215

27.288

2. Goederen in bewerking

9.888

10.171

3. Gereed product

67.420

64.168

4. Handelsgoederen

7.351

4.348

6. Vooruitbetalingen

0

2.845

B. Bestellingen in uitvoering

2.197

259

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

157.506

170.607

A. Handelsvorderingen

119.921

127.323

B. Overige vorderingen

37.585

43.284

VIII. Geldbeleggingen

0

125

IX. Liquide middelen

414

2.007

X. Overlopende rekeningen

513

460

Totaal der Activa

446.549

447.394

(1) De niet aangewende rubrieken werden niet opgenomen.