Background Image
Previous Page  78 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 86 Next Page
Page Background

- 65 -

BALANS PRAYON N.V.

(1)

(in duizenden euro)

Passiva

31.12.2015

31.12.2014

Eigen vermogen

71.919

68.351

I. Kapitaal

43.000

43.000

A. Geplaatst kapitaal

43.000

43.000

IV. Reserves

14.229

14.229

A. Wettelijke reserve

4.300

4.300

B. Onbeschikbare reserves

2. Andere

25

25

D. Beschikbare reserves

9.904

9.904

V. Overgedragen winst

11.793

7.671

VI. Kapitaalsubsidies

2.898

3.451

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

8.840

12.167

VII.

A.

Voorzieningen voor risico’s en kosten

8.840

12.167

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

8.570

10.612

2. Belastingen

0

1.393

4. Overige risico’s en kosten

270

162

Schulden

365.789

366.876

VIII. Schulden op meer dan één jaar

48.619

47.615

A. Financiële schulden

1. Achtergestelde leningen

10.200

24.600

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden

3.419

3.015

4. Kredietinstellingen

35.000

20.000

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

313.374

314.944

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

16.374

28.468

B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

115.207

112.367

2. Overige leningen

57.055

56.085

C. Handelsschulden

1. Leveranciers

94.738

91.275

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

4.072

2.509

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen

2.343

2.507

2. Bezoldigingen en sociale lasten

17.657

17.451

F. Overige schulden

6.471

4.282

X. Overlopende rekeningen

3.253

4.317

Totaal der Passiva

446.549

447.394