Background Image
Previous Page  79 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 79 / 86 Next Page
Page Background

- 66 -

RESULTATENREKENING PRAYON N.V.

(1)

(in duizenden euro)

31.12.2015

31.12.2014

I. Bedrijfsopbrengsten

654.899

644.951

A. Omzet

641.815

653.865

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

5.088

- 18.045

C. Geproduceerde vaste activa

3.520

3.631

D. Andere bedrijfsopbrengsten

4.476

5.500

II. Bedrijfskosten

659.422

628.698

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Inkopen

433.497

404.317

2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)

-9.279

-10.161

B. Diensten en diverse goederen

126.194

127.810

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

83.631

81.265

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,

op immateriële en materiële vaste activa

22.081

21.444

E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering

en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)

500

348

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten

(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

- 1.933

- 2.475

G. Andere bedrijfskosten

4.731

6.150

III. Bedrijfswinst

-4.523

16.253

Bedrijfsverlies

IV. Financiële opbrengsten

44.168

21.478

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

11.377

11.403

B. Opbrengsten uit vlottende activa

564

879

C. Andere financiële opbrengsten

32.228

9.196

V. Financiële kosten

33.011

17.141

A. Kosten van schulden

6.224

9.290

C. Andere financiële kosten

26.787

7.851

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting

6.636

20.590

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting

(1) De niet aangewende rubrieken werden niet opgenomen.