Background Image
Previous Page  17 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 88 Next Page
Page Background

- 4 -

Geconsolideerde resultatenrekening

(in duizenden euro)

Bijlagen

2016

2015

Verschil

Omzet

7

650.500

709.422

- 58.922

Opgeslagen productie (toename +, afname -)

7

- 1.303

5.079

- 6.382

Geproduceerde vaste activa

7

5.827

3.155

2.672

Andere exploitatieproducten

7

22.266

9.314

12.952

Bedrijfsopbrengsten

677.290

726.969

- 49.678

Verbruik grondstoffen en goederen

(1)

7

393.109

450.239

- 57.130

Andere externe kosten

7

136.784

142.126

- 5.342

Personeelskost

8

94.226

93.755

471

Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en imma-

teriële vaste activa

(2)

7-12-

13-14

33.715

25.821

7.894

Waardevermindering op voorraden

en handelsvorderingen

(2)

7-17-18

- 511

608

- 1.119

Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor perso-

neel)

(2)

7-19

63

- 953

1.015

Andere exploitatiekosten

7

15.445

7.189

8.256

Bedrijfskosten

672.832

718.785

- 45.953

Exploitatieresultaat

4.458

8.183

- 3.725

Netto financiële kost

9

8.143

1.125

7.018

Resultaat voor belastingen

- 3.685

7.058

- 10.743

Belastingen op het resultaat

11

58

- 1.873

- 1.815

Resultaat na belastingen

- 3.743

5.185

- 8.928

Resultaat van de vennootschappen met toepassing van de

“equity” methode

10

4.388

3.734

654

Interesten van derden

-

-

-

Netto resultaat

645

8.919

- 8.274

(1)

Grondstoffen, toeslagproducten, verpakkingen, goederen, uitrustingen en opgeslagen brandstoffen

(2)

"+" = boeking, "-" = terugname/gebruik

Bijlagen

2016

2015

Verschil

Resultaat voor belastingen

- 3.685

7.058

- 10.743

Netto rentelast

9

6.862

5.970

892

Dividenden van de maatschappijen gewaardeerd volgens de “equity” me-

thode

3.586

9.920

- 6.334

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT)

6.762

22.948

- 16.186

Niet recurrente elementen

7-9

6.179

1.973

4.206

Recurrent Earnings Before Interests and Taxes (REBIT)

12.942

24.922

- 11.980

Bijlagen

2016

2015

Verschil

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT)

6.762

22.948

- 16.186

Afschrijvingen en waardeverminderingen

op (im)materiële vaste activa

7-12-13

34.253

25.821

8.432

Earning Before Interests and Taxes

and Before Depreciations and Amortizations (EBITDA)

41.015

48.769

- 7.754

Niet recurrente elementen

- 2.934

- 252

- 2.682

Recurrent Earnings Before Interests and Taxes

and Before Depreciations and Amortisations (REBITDA)

38.081

48.517

- 10.436