Background Image
Previous Page  19 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 88 Next Page
Page Background

- 6 -

Geconsolideerde balans

(in duizenden euro)

ACTIVA

Bijlagen

31.12.2016

31.12.2015

Verschil

Vaste activa

252.502

242.935

9.567

Immateriële vaste activa

12

13.118

2.303

10.815

Materiële vaste activa

13

149.495

147.424

2.071

Deelnemingen gewaardeerd volgens de « equity »-methode

14

65.933

75.169

- 9.236

Andere deelnemingen

15

1.498

1.498

-

Uitgestelde belastingsvorderingen

11

17.737

16.107

1.630

Vaste activa aangehouden voor verkoop

16

-

-

-

Financiële vorderingen en andere vaste activa

16

4.720

435

4.285

Vlottende activa

274.311

308.769

- 34.458

Voorraden

17

147.214

153.097

- 5.856

Handelsvorderingen

18

104.500

130.049

- 25.548

Andere kortlopende vorderingen

18

20.327

23.453

- 3.127

Geldmiddelen en kasequivalenten

23

2.243

2.170

73

Totaal activa

526.813

551.704

- 24.891

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

31.12.2016

31.12.2015

Verschil

Eigen vermogen van de Groep

193.890

191.542

2.348

Kapitaal

43.000

43.000

-

Ander eigen vermogen

150.890

148.542

2.348

Langlopende verplichtingen

91.183

90.920

263

Provisies op lange termijn

19-20

21.183

19.826

1.357

Uitgestelde belastingverplichtingen

11

19.418

18.528

836

Financiële schulden op lange termijn

23

45.586

48.298

- 2.712

Overige langlopende verplichtingen

21

4.996

4.214

782

Kortlopende verplichtingen

241.740

269.242

- 27.502

Voorzieningen op korte termijn

19-20

1.840

2.331

- 491

Financiële schulden op korte termijn

23

101.695

130.620

- 28.925

Handelsschulden

22

105.376

102.917

2.459

Belastingschulden

22

3.143

3.143

176

Overige kortlopende schulden

22

29.510

30.231

- 721

Totaal eigen vermogen en passiva

526.813

551.704

- 24.891