Background Image
Previous Page  29 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 88 Next Page
Page Background

- 16 -

De schommelingen in juiste waarde van derivaten die als "afdekking van een netto investering in een

buitenlandse onderneming" dienen, worden in eigen vermogen geboekt voor het deel dat als efficiënt wordt

beschouwd, en in de winst- en verliesrekening voor het saldo.

De schommelingen in juiste waarde van derivaten die tot geen van deze twee categorieën behoren, worden

in de winst- en verliesrekening opgenomen.

n) Voorzieningen (andere dan voor personeelsvoordelen)

Een voorziening wordt aangelegd wanneer de Groep op de balansdatum een verplichting (juridisch of impliciet)

heeft, en op voorwaarde dat deze verplichting het gevolg is van een gebeurtenis uit het verleden, het waar-

schijnlijk is dat deze verplichting zal leiden tot een uitstroom van middelen, en dat het bedrag van de verplich-

ting op een betrouwbare manier kan worden ingeschat.

De voorziening zal worden geboekt aan de meest precieze inschatting van de uitgaven die vereist zijn om de

verplichting af te wikkelen.

De voorzieningen die voortvloeien uit een herstructurering worden slechts geboekt indien de Groep een gede-

tailleerd en formeel reorganisatieplan heeft goedgekeurd, en ofwel er reeds een begin met de herstructurering

is gemaakt, ofwel deze herstructurering aan de betrokken personen is aangekondigd.

o) Gesegmenteerde informatie

Daar geen bestaande of uit te geven eigen vermogenseffecten, noch van de moedervennootschap noch van

een van de dochterondernemingen op een georganiseerde markt worden verhandeld, is besloten gebruik te

maken van de door IFRS 8 geboden optie, om geen gesegmenteerde financiële informatie te verstrekken.

p) Boeking van de opbrengsten

Een opbrengst wordt geboekt wanneer het waarschijnlijk is dat ze verworven wordt en men haar waarde op

een betrouwbare manier kan inschatten.

De omzet wordt gevormd door de verkoop aan derden, na aftrek van commerciële kortingen. Hij wordt geregi-

streerd in de winst- en verliesrekening indien de betekenisvolle risico’s en voordelen inherent aan het bezit van

de goederen overgedragen zijn aan de koper.

Dividenden worden geregistreerd in de winst- en verliesrekening wanneer een beslissing tot uitkering door de

Algemene Vergadering van de onderneming die toekent, is goedgekeurd.

Interestopbrengsten worden pro rata temporis opgenomen in de winst- en verliesrekening, waarbij rekening

wordt gehouden met de effectieve interestvoet van de belegging.

q) Subsidies

Kapitaalsubsidies

: zij worden geboekt in de passiva van de balans voor het bedrag van de subsidies dat

ontvangen is van de overheid. Zij zijn onderworpen aan een progressieve afschrijving parallel aan de afschrij-

vingen van het kapitaal waarop ze betrekking hebben

.

Exploitatiesubsidies

: de subsidies die niet verbonden zijn aan investeringen worden geboekt bij ontvangst in

producten

.