Background Image
Previous Page  30 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 88 Next Page
Page Background

- 17 -

r) Normen en nieuwe en gewijzigde interpretaties van kracht voor de boekjaren die aanvangen op of

vanaf 1 januari 2016

De Groep heeft voor de eerste keer bepaalde normen en amendementen toegepast die van kracht zijn voor

de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016. De Groep heeft vooraf geen andere normen, interpreta-

ties of amandementen gevolgd die wel al gepubliceerd maar nog niet van kracht waren.

-

Aanpassing aan IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 –

Investeringsentitieiten:

Toepassen van Consolidatie-uitzondering, van kracht

vanaf 1 januari 2016

-

Aanpassingen aan IFRS 11

Partnerships

– Boekhouding van de belangenacquisitie in partnerships, van kracht vanaf 1 januari

2016

-

Aanpassingen aan IAS 1

Voorstelling van de financiële staten

Initiatief op gebied van te verstrekken informatie, van kracht

vanaf 1 januari 2016

-

Aanpassingen aan IAS 16

Activa

en aan IAS 38

Immateriele activa

Verduidelijking van de aanvaarde methoden van waarde-

vermindering en afschrijvingen, van kracht vanaf 1 januari 2016

-

Aanpassingen aan IAS 16 Activa en aan IAS 41

Landbouw

– Productieve planten, van kracht vanaf 1 januari 2016

-

Aanpassingen aan IAS 19

Voordelen voor het personeel

– Toegezegde pensioenregelingen: Werknemersbijdragen, van kracht

vanaf 1 februari 2015

-

Aanpassingen aan IAS 27

Enkelvoudige jaarrekeningen

– Equity methode in de Enkelvoudige jaarrekeningen, van kracht vanaf

1 januari 2016

-

Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS - cyclus 2010-2012 (gepubliceerd in december 2013), van kracht vanaf 1 februari 2015

-

Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS - cyclus 2012-2014 (gepubliceerd in september 2014), van kracht vanaf 1 januari 2016

Hoewel de nieuwe normen, amendementen en/of interpretaties voor het eerst toegepast werden in 2016,

hebben ze geen significante impact gehad op de geconsolideerde financiële staten van de Groep.

s) Normen gepubliceerd op 31 december 2016 maar nog niet van toepassing

De normen en interpretaties die gepubliceerd maar nog niet van kracht zijn tot de publicatiedatum van de

financiële staten van de groep staan hieronder vermeld. De Groep is van plan om deze normen en interpre-

taties aan te nemen, als deze van toepassing zijn, als ze van kracht worden.

Aanpassingen aan IFRS 2

Betaling op bais van aandelen

– Ranking en evaluatie van transacties waarvan de betaling geba-

seerd is op aandelen

,

van kracht vanaf 1 januari 2018

Aanpassingen aan IFRS 4 Verzekeringscontracten–Toepassing van IFRS 9

Financiële Instrumenten

en IFRS 4

Verzekeringscon-

tracten

1

IFRS 9

Financiële Instrumenten

, van kracht vanaf 1 januari 2018

IFRS 15

Opbrengsten uit gewone activiteiten van contracten met klanten

, aanpassingen aan IFRS 15 inbegrepen: datum van in

werking treding van IFRS 15 en verduidelijking van IFRS 15

Opbrengsten uit gewone activiteiten van contracten met klanten

2

,

van kracht vanaf 1 januari 2018

IFRS 16

Leasingscontracten

, van kracht vanaf 1 januari 2019

Aanpassingen aan IAS 7

Staten van de cash flow

– Initiatief aandaande te verstrekken informatie, van kracht vanaf 1 januari

2017

Aanpassingen aan IAS 12

Belasting op het resultaat

– Boeking van activa van uitgestelde belastingen naar niet gerealiseerde

verliezen, van kracht vanaf 1 januari 2017

Aanpassingen aan IAS 40 Vastgoedbeleggingen – Transfers van vastgoedbeleggingen van kracht op 1 januari 2018

IFRIC 22 Transacties in vreemde valuta en verwachte tegenwaarde, van kracht op 1 januari 2018

Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS - cyclus 2012-2014 (gepubliceerd in decembre 2016), van kracht op 1 januari 2017 en 1

januari 2018

1

Nog niet goedgekeurd door de EU op 14 december 2016.

2

IFRS 15 met inbegrip van de wijzigingen aan IFRS 15: Data van inwerkingstreding van IFRS 15 zijn goedgekeurd door de EU.

De verduidelijkingen aan

IFRS-15 nog niet zijn goedgekeurd door de EU op 14 december 2016.