Background Image
Previous Page  72 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 72 / 88 Next Page
Page Background

- 59 -

26.

I

NFORMATIE OVER VERBONDEN PARTIJEN

De transacties tussen de vennootschap en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen vormen, werden

uit de consolidatie gesloten en zijn dus niet inbegrepen in deze bijlage.

Op 31 december 2016

(in duidenden euro)

Moederhuis

Dochter-

onderne-

mingen

Joint-

ventures en

geassoci-

eerde ven-

nootschap-

pen

Niet

geconsoli-

deerde

deelnemingen

Aandeel-

houders

Andere

verbonden

partijen

Totaal

Activa met de verbonden partijen

21.030

15

10.687

256

36.654

465

69.107

Langlopende vorderingen

4.800

-

-

-

21.701

-

26.501

Kortlopende vorderingen - handel

13.446

15

10.687

256

14.003

465

38.872

Kortlopende vorderingen - andere

2.784

-

-

-

950

-

3.734

Passiva met de verbonden partijen

45.247

4.426

13.475

844

5.115

-

69.107

Langlopende schulden

19.800

1.900

4.800

-

-

-

26.500

Kortlopende schulden - handel

25.447

115

8.416

2

4.899

-

38.880

Kortlopende schulden - andere

-

2.410

259

842

216

-

3.727

Transacties tussen verbonden partijen

175.388

1.587

90.837

1.274

87.571

7.876

364.533

Verkoop van goederen

48.358

86

33.237

1.260

76.665

4.743

164.350

Verkoop van diensten

12.098

24

187

-

-

903

13.212

Aankoop van goederen

110.225

543

40.782

14

9.974

2.230

163.768

Aankoop van diensten

800

-

12.993

-

-

-

13.793

Financiële opbrengsten

(behalve dividenden)

187

-

56

-

932

-

1.119

Financiële lasten

932

135

52

-

-

-

1.119

Ontvangen dividenden

2.787

799

-

-

-

-

3.586

Betaalde dividenden

-

-

3.586

-

-

-

3.586

Bezoldiging van de leidinggevenden

2016

2015

Salarissen en andere compensaties op korte termijn

Plan voor extra-legaal pensioen

Totaal

3.975

459

4.434

4.194

216

4.410

De lijst van dochterondernemingen en joint-ventures is opgenomen in bijlage 3.

De "andere geassocieerde ondernemingen" zijn de maatschappijen LACTO RESEARCH SPRL., WALDRY PRO-

CESS S.A. en SYMBIOSE BIOMATERIALS S.A..

In de "niet geconsolideerde deelnemingen" zit CASPER G.I.E..

In de kolom "andere verbonden partijen" zijn tegelijk de andere aandeelhouders van de joint-ventures opgenomen,

evenals de dochterondernemingen van de aandeelhouders van PRAYON waarmee belangrijke transacties gerea-

liseerd werden.