Background Image
Previous Page  76 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 76 / 88 Next Page
Page Background

- 63 -

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de Geconsoli-

deerde Jaarrekening, in overeenstemming met art. 119 van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing

zijnde ISA’s, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van

bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan, doen wij de volgende bijko-

mende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de Geconsolideerde Jaarreke-

ning te wijzigen :

Het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de

wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de Geconsolideerde Jaarrekening en bevat geen van materieel

belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze

opdracht.

Luik, 19 mei 2017

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Philippe Pire

Vennoot*

* Handelend in naam van een BVBA