Background Image
Previous Page  78 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 88 Next Page
Page Background

- 65 -

BALANS PRAYON N.V.

(in duizenden euro)

31.12.2016 31.12.2015

Activa

Immateriële vaste activa

5.771

5.217

Materiële vaste activa

110.686

111.314

Financiële vaste activa

51.834

51.515

Vorderingen op langer dan één jaar

-

-

Vaste activa

168.291

168.046

Voorraden

112.354

120.071

Vorderingen op ten hoogste één jaar

127.792

157.506

Overlopende rekeningen

518

513

Realiseerbare activa

240.664

278.090

Geldbeleggingen

-

-

Liquide middelen

790

413

Vlottende activa

241.454

278.504

Totaal Activa

409.745

446.549

Passiva

Kapitaal

43.000

43.000

Reserves

14.229

14.229

Overgedragen winst

15.212

11.793

Kapitaalsubsidies

2.935

2.898

Eigen vermogen

75.375

71.919

Provisies en uitgestelde belastingen

6.661

8.840

Schulden op langer dan één jaar

43.675

48.619

Fondsen van derden op lange termijn

50.336

57.459

Permanente kapitalen

125.711

129.378

Schulden op ten hoogste één jaar

279.990

313.917

Overlopende rekeningen

4.044

3.253

Vlottende kapitalen

284.034

317.170

Totaal Passiva

409.745

446.549