Background Image
Previous Page  79 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 79 / 88 Next Page
Page Background

- 66 -

BALANS PRAYON N.V.

(1)

(in duizenden euro)

Activa

31.12.2016

31.12.2015

Vaste activa

168.291

168.046

II. Immateriële vaste activa

5.771

5.217

III. Materiële vaste activa

110.686

111.314

A. Terreinen en gebouwen

17.966

18.598

B. Installaties, machines en uitrusting

72.163

70.369

C. Meubilair en rollend materieel

875

657

D. Leasing en soortgelijke rechten

10.271

10.140

E. Overige materiële vaste activa

3

4

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

9.408

11.546

IV. Financiële vaste activa

51.834

51.515

A. Verbonden ondernemingen

1. Deelnemingen

45.486

49.967

2. Vorderingen

4.800

-

B. Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat

1. Deelnemingen

1.498

1.498

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen en deelbewijzen

7

7

2. Vorderingen en borgtochten in contanten

43

43

V. Vorderingen op meer dan één jaar

-

-

B. Andere vorderingen

-

-

Vlottende activa

241.454

278.504

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

112.354

120.071

A. Voorraden

1. Grond- en hulpstoffen

27.494

33.215

2. Goederen in bewerking

7.569

9.888

3. Gereed product

69.600

67.420

4. Handelsgoederen

6.414

7.351

6. Vooruitbetalingen

-

-

B. Bestellingen in uitvoering

1.277

2.197

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

127.792

157.506

A. Handelsvorderingen

110.021

119.921

B. Overige vorderingen

26.771

37.585

VIII. Geldbeleggingen

-

-

IX. Liquide middelen

790

413

X. Overlopende rekeningen

518

513

Totaal der Activa

409.745

446.549

(1) De niet aangewende rubrieken werden niet opgenomen.