Background Image
Previous Page  80 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 80 / 88 Next Page
Page Background

- 67 -

BALANS PRAYON N.V.

(1)

(in duizenden euro)

Passiva

31.12.2016

31.12.2015

Eigen vermogen

75.375

71.919

I. Kapitaal

43.000

43.000

A. Geplaatst kapitaal

43.000

43.000

IV. Reserves

14.229

14.229

A. Wettelijke reserve

4.300

4.300

B. Onbeschikbare reserves

2. Andere

25

25

D. Beschikbare reserves

9.904

9.904

V. Overgedragen winst

15.212

11.793

VI. Kapitaalsubsidies

2.935

2.898

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

6.661

8.840

VII.

A.

Voorzieningen voor risico’s en kosten

6.661

8.840

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

6.461

8.570

2. Belastingen

-

-

4. Overige risico’s en kosten

200

270

Schulden

327.708

365.789

VIII. Schulden op meer dan één jaar

43.675

48.619

A. Financiële schulden

1. Achtergestelde leningen

19.800

10.200

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden

6.275

3.419

4. Kredietinstellingen

17.600

35.000

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

279.990

313.917

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

7.479

16.374

B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

93.358

115.207

2. Overige leningen

57.181

57.055

C. Handelsschulden

1. Leveranciers

90.348

94.738

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

5.992

4.072

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen

2.548

2.343

2. Bezoldigingen en sociale lasten

17.367

17.657

F. Overige schulden

5.717

6.471

X. Overlopende rekeningen

4.044

3.253

Totaal der Passiva

409.745

446.549