Background Image
Previous Page  81 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 81 / 88 Next Page
Page Background

- 68 -

RESULTATENREKENING PRAYON N.V.

(1)

(in duizenden euro)

31.12.2016

31.12.2015

I. Bedrijfsopbrengsten

601.764

654.899

A. Omzet

589.308

641.815

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

- 1.239

5.088

C. Geproduceerde vaste activa

5.859

3.520

D. Andere bedrijfsopbrengsten

7.836

4.476

II. Bedrijfskosten

596.377

659.422

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Inkopen

360.546

433.497

2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)

6.538

- 9.279

B. Diensten en diverse goederen

117.725

126.194

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

82.355

83.631

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,

op immateriële en materiële vaste activa

22.493

22.081

E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering

en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)

- 420

500

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten

(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

- 2.179

- 1.933

G. Andere bedrijfskosten

9.319

4.731

III. Bedrijfswinst

5.386

- 4.523

Bedrijfsverlies

IV. Financiële opbrengsten

16.704

44.168

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

4.707

11.377

B. Opbrengsten uit vlottende activa

501

564

C. Andere financiële opbrengsten

11.496

32.228

V. Financiële kosten

16.825

33.011

A. Kosten van schulden

6.594

6.224

C. Andere financiële kosten

10.231

26.787

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting

5.265

6.636

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting

(1)

De niet aangewende rubrieken werden niet opgenomen.