Background Image
Previous Page  82 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 82 / 88 Next Page
Page Background

- 69 -

RESULTATENREKENING PRAYON N.V.

31.12.2016

31.12.2015

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

8.229

1.393

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

C. Terugneming van provisies voor uitzonderlijke risico’s en kosten

19

-

1.393

D. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa

8.210

-

E. Andere uitzonderlijke producten

-

-

VIII. Uitzonderlijke kosten

10.075

3.906

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

64

213

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

10.011

3.262

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

-

-

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

-

-

E. Andere uitzonderlijke kosten

-

432

IX. Winst van het boekjaar voor belasting

3.419

4.122

Verlies van het boekjaar voor belasting

X. Belastingen op het resultaat

-

-

B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen voor

belastingen

-

-

XI. Winst van het boekjaar

3.419

4.122

Verlies van het boekjaar

-

-

XIII. Te verwerken winst van het boekjaar

3.419

4.122

Te verwerken verlies van het boekjaar

Resultaatverwerking

A. Te bestemmen resultaat

15.212

11.793

1. Te verwerken resultaat van het boekjaar

3.419

4.122

2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar

11.793

7.671

C. Toevoeging aan het eigen vermogen

-

-

2. Aan de wettelijke reserve

-

-

D. Over te dragen resultaat

15.212

11.793

1. Over te dragen winst

15.212

11.793

F. Uit te keren winst

-

-

1. Vergoeding van het kapitaal

-

-