Background Image
Previous Page  20 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 88 Next Page
Page Background

- 7 -

Geconsolideerde kasstromentabel

(in duizenden euro)

Bijlagen

2016

2015

EXPLOITATIETRANSACTIES

Resultaat van het boekjaar

645

8.919

Afschrijvingen en waardevermindering op materiële vaste activa

7-13

33.011

24.819

Afschrijvingen en waardevermindering op immateriële vaste activa

7-12

704

1.002

Toevoeging (+) / Terugneming (-) van voorzieningen

7-8-19

- 1.051

- 2.734

Toevoeging (+) / Terugneming (-) van waardeverminderingen/stock wisselstukken

7-17

119

349

Toevoeging (+) / Terugneming (-) van waardeverminderingen op financiële vaste activa

(2)

7-9

- 8.564

-

Afschrijvingen “Club Deal”

9-23

538

809

Kosten/opbrengsten op uitgestelde belastingen

11

- 742

323

Kapitaalsubsidies geboekt in het resultaat

7

- 714

- 616

Resultaat van de maatschappijen gewaardeerd volgens de « equity » methode

14

- 4.388

- 3.734

Dividenden ontvangen van maatschappijen gewaardeerd volgens de « equity » methode

26

3.586

9.920

Bruto marge voor autofinanciering

23.144

39.057

Meerwaarde of waardevermindering op de realisatie van vaste activa

7-13

- 303

-

Kasstroom van de exploitatietransacties voor verandering van de behoefte aan bedrijfs-

kapitaal

22.841

39.057

Toename/afname van de voorraden

17

5.737

- 12.999

Toename/afname van de handelsvorderingen en andere vorderingen

18

28.676

4.647

Toename/afname van de handelsschulden en andere niet-financiële schulden

22

1.915

6.071

Variatie in de behoefte aan bedrijfskapitaal

(1)

36.328

- 2.281

Andere elementen buiten exploitatie

- 3.586

- 9.920

NETTO KASSTROOM VAN DE EXPLOITATIETRANSACTIES

55.583

26.856

INVESTERINGSTRANSACTIES

Aanschaffingen materiële vaste activa

13

- 22.374

- 25.690

Aanschaffingen immateriële vaste activa

12

- 2.478

- 705

Aanschaffingen (goodwil)

12

- 1.860

-

Overdrachten, buitengebruikstellingen en andere bewegingen van (im)materiële vaste activa

12-13

331

- 275

Conversieverschillen op materiële en immateriële vaste activa

12-13

- 444

- 1.603

Wijzigingen in de perimeter op materiële en immateriële vaste activa

12-13

- 19.776

-

Resultaat op de overdracht van financiële vaste activa (geannuleerd in de exploitatiestroom)

7

50

-

Resultaat op de overdracht van (im)matriële vaste activa (geannuleerd in de exploitatiestroom)

7

253

-

Ontvangen dividenden (geannuleerd in de exploitatiestroom)

14-26

3.586

9.920

Wijzigingen op overdrachten van participaties

14

10.039

- 2.967

Wijzigingen financiële schulden en andere langlopende schulden (2)

16

-4.772

11

Andere niet monetaire wijzigingen (3)

7

9.050

-

NETTO KASSTROOM VAN DE INVESTERINGSTRANSACTIES

- 28.395

- 21.309

NETTO SALDO TE FINANCIEREN

27.188

5.547

FINANCIERINGSTRANSACTIES

Wijzigingen in de financiële schulden

23

- 32.143

- 8.374

Uitbetaalde dividenden

-

-

Variaties in subsidies en andere langlopende schulden

21

750

197

Subsidies overgebracht naar het resultaat (geannuleerd in de exploitatiestroom)

7

714

616

Wijzigingen in de uitgestelde belastingen (activa en passiva)

11

- 795

323

Uitgestelde belastingen (geannuleerd in de exploitatiestroom)

11

742

-.323

Wijzigingen in de voorzieningen

19

866

- 4.557

Voorzieningen overgebracht in het resultaat (geannuleerd in de exploitatiestroom)

7-19

1.051

2.734

Annullatie van de conversieverschillen en andere niet-monetaire elementen

1.703 (4)

2.115

NETTO KASSTROOM VAN DE FINANCIERINGSTRANSACTIES

- 27.112

- 7.269

WIJZIGING VAN THESAURIE (vóór conversieverschillen)

76

- 1.722

Conversieverschillen op thesaurie-elementen

- 3

-

WIJZIGING VAN THESAURIE (na conversieverschillen)

73

- 1.722

Geldmiddelen en kasequivalenten einde van de periode

2.243

2.170

Geldmiddelen en kasequivalenten begin van de periode

2.170

3.892

73

- 1.722

(1)

met inbegrip van de variaties van de waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen.

(2)

2016: waaronder afschrijving van schuld door een aandeelhouder van een joint-venture (- 9.050) en waardevermindering op een schuld

tegenover een andere joint-venture (+486)

(3)

2016: afschrijving van schulden door een aandeelhouder van een joint-venture (- 9.050).

(4)

Zie tabel van de evolutie van het geconsolideerd eigen vermogen (volgende pagina).