Background Image
Previous Page  26 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 88 Next Page
Page Background

- 13 -

Huurcontracten waarbij de Groep nagenoeg alle risico's draagt en nagenoeg alle voordelen bezit die inherent

zijn aan het bezit van de gehuurde actiefbestanddelen, worden geklasseerd als leasing.

Materiële vaste activa die op basis van dergelijke contracten worden verworven, worden geboekt tegen het

laagste bedrag van hun juiste waarde of de actuele waarde van de minimale leasebetalingen bij de aanvang

van de leaseovereenkomst, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverliezen. Op de ba-

lans worden zij geboekt onder de activa en worden zij afgeschreven in overeenstemming met de beginselen

van de Groep inzake evaluatie van de materiële vaste activa. De bijbehorende verplichtingen worden geboekt

onder financiële schulden.

Alle betalingen in het kader van de leasingcontracten worden verdeeld tussen schuldterugbetalingen en finan-

ciële kosten om met betrekking tot de nog openstaande schulden een constante periodieke intrestvoet te ver-

krijgen. Het deel van de betalingen dat bij de interest behoort, wordt over de duur van de leasing geboekt in

de resultaatrekening.

De kosten van leningen die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de verwerving, de bouw of de productie van

een actief, waarvoor een lange voorbereidingsperiode nodig is alvorens te kunnen gebruiken, worden geboekt

in de kost van het in aanmerking komend actief.

Subsidies worden als operationele producten geregistreerd naarmate het gesubsidieerde goed wordt afge-

schreven.

g) Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Kosten van onderzoek worden als last genomen in de periode waarin ze worden gedaan.

Kosten voor ontwikkeling worden enkel geactiveerd indien aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

het product of proces is duidelijk omschreven en elke van de ermee verbonden kosten is afzonderlijk en op

een betrouwbare manier gemeten;

de technische uitvoerbaarheid van het product is bewezen;

het product of proces zal gecommercialiseerd worden of intern gebruikt;

deze activa zullen in de toekomst economische voordelen genereren (ofwel bestaat er een markt voor het

product, ofwel is de interne bruikbaarheid van het actief bewezen);

adequate technische, financiële en andere middelen zijn beschikbaar om de ontwikkeling te voltooien.

De in de activa opgenomen ontwikkelingskosten worden lineair afgeschreven en dit over hun nuttige levens-

duur.

h) Bijzondere waardevermindering van activa

Op elke balansdatum evalueert de Groep de boekwaarde van de goodwill, de deelnemingen en de materiële

en immateriële vaste activa, om te beoordelen of er indicaties zijn of een actief aan waarde heeft verloren.

Bestaat er dergelijke indicaties, dan wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat, om zo de omvang

van de waardevermindering te bepalen. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de netto verkoop-

prijs van het actief of van zijn gebruikswaarde. De gebruikswaarde is de geactualiseerde waarde van de ge-

schatte toekomstige kasstromen uit het gebruik van een actief. De realiseerbare waarde wordt berekend op

het niveau van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Als men van oordeel is dat de

realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, dan wordt de boekwaarde teruggebracht tot de realiseer-

bare waarde. Deze waardevermindering wordt onmiddellijk bij de kosten geboekt onder niet-recurrente ele-

menten.