Background Image
Previous Page  28 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 88 Next Page
Page Background

- 15 -

De actuele belastingen zijn de belastingen verschuldigd op de fiscale winst van het boekjaar, berekend volgens

de belastingstarieven die gelden op balansdatum, samen met de aanpassingen die betrekking hebben op

voorgaande boekjaren.

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die

naar verwachting van toepassing zullen zijn op het boekjaar waarin de vordering wordt gerealiseerd of de

verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wet-

gevingsproces is afgesloten op balansdatum.

Op het deel van de uitgestelde belastingvorderingen dat naar verwachting pas later dan vijf jaar na het afge-

sloten boekjaar zal worden gerealiseerd, zal bovendien een waardevermindering worden toegepast.

m) Financiële instrumenten

-

Andere deelnemingen

Andere deelnemingen zijn deelnemingenbewijzen in ondernemingen die geen deel uitmaken van de con-

solidatie. Zij worden eerst geboekt tegen hun verwervingsprijs en vervolgens op hun juiste waarde, tenzij

zij niet op een actieve markt staan genoteerd en hun juiste waarde niet op betrouwbare wijze kan worden

ingeschat; in dit geval worden zij ingeschat tegen hun historische kostprijs en onderworpen aan een af-

schrijvingstest.

-

Financiële vorderingen

Leningen en vorderingen met financieel karakter worden geboekt tegen afgeschreven kostprijs, vermin-

derd met de bedragen die als niet-realiseerbaar geacht worden.

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten de contante middelen en de saldi op bankrekeningen, evenals

zeer liquide beleggingen; deze laatste worden op de balansdatum gewaardeerd tegen hun juiste waarde.

-

Handelsvorderingen

Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, verminderd met eventuele waar-

deverminderingen op bedragen die niet-realiseerbaar geacht worden.

-

Bankleningen

Bankleningen en kortetermijnbankschulden worden geboekt tegen het verkregen nettobedrag. Financiële

kosten, met inbegrip van premies die bij afwikkeling of terugbetaling opeisbaar worden, worden in resul-

taat genomen over de duur van de terbeschikkingstellingperiode.

-

Handelsschulden

Handelsschulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

-

Afgeleide financiële instrumenten

Derivaten worden eerst tegen kostprijs geboekt en vervolgens op elke balansdatum gewaardeerd aan

juiste waarde.

De schommelingen in juiste waarde van derivaten die als "kasstroomafdekking” dienen en die als efficiënt

beschouwd worden, worden rechtstreeks in eigen vermogen geboekt.