Background Image
Previous Page  36 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 88 Next Page
Page Background

- 23 -

(in duizenden euro)

2016

2015

Totaal

Recurrent

Niet

recurrent

Totaal

Recurrent

Niet

recurrent

Verbruik van grondstoffen en goederen (1)

393.109

393.109

-

450.239

450.239

-

- Aankopen

387.606

387.606

-

458.072

458.072

-

- Wijzigingen in de voorraad (toename +, afname -)

5.503

5.503

-

- 7.833

- 7.833

-

Andere externe kosten

136.784

134.649

2.135

142.126

142.126

-

-Personeelskosten (cfr. detail in bijlage 8)

94.226

94.226

-

93.755

93.455

300

Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële

vaste activa (2)

33.715

24.602

9.113

25.821

23.595

2.226

- op immateriële vaste activa

9.754

704

9.050

1.003

1.003

-

- op materiële vaste activa

23.961

23.897

63

24.818

22.592

2.226

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen

(2)

- 511

- 511

-

608

608

-

- op voorraden

- 50

- 50

-

588

588

-

- op handelsvorderingen

- 461

- 461

-

21

21

-

Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor per-

soneel) (2)

63

63

-

- 953

441

- 1.394

6 ;

6 ;

Andere exploitatiekosten

15.446

10.924

4.522

7.189

6.756

433

Bedrijfskosten

672.832

657.062

15.771

718.786

717.221

1.565

Bedrijfsresultaat

4.458

10.201

- 5.743

8.183

9.996

- 1.813

-

(1) Grondstoffen, toeslagproducten, verpakkingen, goederen, benodigdheden en opgeslagen brandstoffen.

(2) "+" = toevoeging, "-" = terugname

De post met betrekking tot aankoop van grondstoffen en goederen daalt met ongeveer 15 % tegenover 2015,

voornamelijk door een aanzienlijke prijsdaling van fosfaatgrondstoffen.

De andere externe kosten bestaan voornamelijk uit verschillende uitgaven met betrekking tot energie, onderhoud

van gebouwen en installaties en inschakelen van interims, evenals commerciële en transportkosten, verzekerings-

premies, huurgelden, honoraria, kosten voor leveringen of diverse diensten waarvan de vennootschappen van de

Groep gebruik gemaakt hebben.

De waardeverminderingen op voorraden en vorderingen evenals de dotaties aan voorzieningen van het boekjaar

worden uitgelegd in de bijlagen 17, 18 en 19.

De andere exploitatiekosten bestaan voornameijk uit verschillende belastingen (4,5 miljoen in 2016).

De andere niet recurrente lasten hebben in hoofdzaak betrekking op uitzonderlijke afschrijvingen op verschillende

immateriële activa van de maatschappij beLife S.A. (9.050 duizend euro), op de kosten gedragen door EURO-

CHEM en PRAYON Inc. in het kader van een recall dossier van zuiver fosforzuur dat verontreinigd werd tijdens

transport naar de Verenigde Staten (5,6 miljoen euro) en op een waardevermindering op een vergoeding die

PRAYON Inc. verwachtte in het kader van een geschil tegen een van haar leveanciers, deze laatste werd failliet

verklaard (0,9 miljoen euro).

De goedgekeurde kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedragen in 2016, 10,7 miljoen (10,1 miljoen in 2015),

hetzij 1,7 % van de omzet. Van deze som maakten ongeveer 2,4 miljoen het voorwerp uit van een activering, daar

ze betrekking hadden op andere ontwikkelingsprojecten waarvan sprake in bijlage 12.