Background Image
Previous Page  58 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 88 Next Page
Page Background

- 45 -

22. H

ANDELSSCHULDEN EN OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN

(niet rentedragend)

(in duizenden euro)

2016

2015

Verschil

Schulden op meer dan één jaar

-

-

-

Handelsschulden

-

-

-

Overige schulden

-

-

-

Schulden op ten hoogste één jaar

138.204

136.291

1.913

Handelsschulden

100.386

101.043

- 657

Ontvangen voorschotten op bestellingen

4.990

1.874

3.115

Fiscale schulden (belastingen en taksen)

3.319

3.143

176

Bezoldigingen en sociale lasten

18.348

18.801

- 453

Schulden op afgeleide instrumenten

-

-

-

Diverse kortlopende schulden

7.052

8.074

- 1.022

Regularisatieregelingen (passiva)

4.109

3.355

754

De bruto waarde van de rubriek “Ontvangen voorschotten op bestellingen” is eigenlijk 5.9 miljoen en heeft voorna-

melijk betrekking op de activiteiten van de afdeling PROFILE van PRAYON N.V. Overeenkomstig IAS 11, is deze

post onderworpen aan een gedeeltelijke compensatie met de bestellingen in uitvoering.

De diverse kortlopende schulden omvatten voornamelijk schulden met betrekking tot de rentekosten op leningen,

belastingen of diverse exploitatiekosten.