Background Image
Previous Page  63 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 63 / 88 Next Page
Page Background

- 50 -

-

hetzij dekking van de stromen door afgeleide producten: verkopen of aankopen op termijn, opties

op deviezen, swaps in deviezen… In zo’n geval, en om redenen van beheersvereenvoudiging,

zal de afdekking in het algemeen betrekking hebben op een enkel maandelijks bedrag, overeen-

stemmend met heel of een gedeelte van (progressieve afdekking per schijven) de verwachte

nettostroom van desbetreffende maand.

Op 31.12.2016 werden er aankopen op termijn afgesloten (voor een totaal van 54,0 miljoen

USD), waarvan 27,5 miljoen USD over het eerste kwartaal van 2017, waardoor ongeveer 75 %

van de geanticipeerde behoeftes voor deze periode gedekt werd.

Op dezelfde datum werden er verkopen op termijn afgesloten voor een totaal bedrag 5,1 miljoen

GBP, waarvan 2,3 miljoen op het eerste kwartaal 2017, waardoor ongeveer 65 % van de gean-

ticipeerde behoeftes voor deze periode gedekt werd. Er werden overigens verkopen op termijn

(1 maand) afgesloten voor in totaal 6 miljoen USD om de balans weer in evenwicht brengen.

De wijzigingen van de juiste waarde van de afgeleide financiële instrumenten die gebonden zijn

aan een transactie van het type “afdekking van kasstromen” worden onmiddellijk geboekt in eigen

kapitaal, behalve als deze afdekking niet als specifiek kan worden aanzien, in welk geval ze

ondergebracht worden in de financiële resultaten.

1.2. Financiële transacties

Het gaat voornamelijk over het verwerven van een belang in buitenlandse maatschappijen, leningen of

ontleningen aan andere maatschappijen van de groep (totale of gedeeltelijke neutralisatie in consolida-

tie), of nog over deposito’s of ontleningen bij kredietinstellingen (in principe beperkt tot bedragen en de-

viezen nodig voor de uitoefening van handelsactiviteiten, in het kader van afdekkingen zoals beschreven

in 1.1.).

De verworven deelnemingen maken in principe geen voorwerp uit van afdekkingen. De vreemde

valuta is immers slechts een van de aspecten van de evolutie van hun waarde; daarenboven is de

afdekking over lange periodes (de deelnemingen aangehouden door de Groep PRAYON zijn in het

algemeen bestemd om op post te blijven tot een onbepaalde vervaldatum, maar zeker in een verre

toekomst) dikwijls technisch moeilijk en/of zeer duur (rentedifferentieel) op sommige deviezen.

Op dit principe was er voor de groep PRAYON één enkele uitzondering te vermelden: de deelneming

in USD aangehouden door PRAYON N.V. en EUROCHEM N.V. in PRAYON Inc. (respectievelijk 75

% en 25 %), waarvoor het risico op de evolutie van de pariteit USD/EUR tot 01.01.2006 op geconso-

lideerd niveau afgedekt was door leningen (LT en KT) onderschreven door het Coördinatiecentrum

PRAYON SERVICES ET FINANCE S.A. (PSF) bij kredietinstellingen en gehandhaafd aan een koers

dichtbij de gemiddelde historische koers van de inbreng in kapitaal.

Gezien de evolutie van de cash-flows van het filiaal, kon deze uitzondering opgeheven worden. Het

resultaat van de revaluatie van het efficiënte gedeelte van deze dekking (vastgelegd op 3,2 miljoen

euro sinds er een eind aan gesteld is, begin 2006) is rechtstreeks geboekt in het eigen geconsoli-

deerd vermogen op niveau van de post “conversieverschillen”.

De deposito’s, vermogens, voorschotten of tekorten in deviezen worden vermeden of aangehouden

op een minimumniveau dat overeenkomt met een normaal beheer van de transactiestromen van de

verschillende maatschappijen van de groep.

De leningen en ontleningen in deviezen worden vermeden, behalve als ze zelf deel uitmaken van

een afdekkingsstrategie van de handelstransacties van de verschillende maatschappijen van de

groep.