Background Image
Previous Page  67 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 67 / 88 Next Page
Page Background

- 54 -

4. Kredietrisico’s

De beslissing, beschreven in punt 24 (netto schuldenlast) om de vertrouwde banken van PRAYON N.V. samen

te brengen in een bankorganisatie ((« Facilities Agreement » van maart 2013, verlengd en uitgebreid in sep-

tember 2015) is in staat om de financiering van de activiteiten en de investeringen van de Groep veilig te stellen

en te laten doorgaan.

Het invoeren van factoring programma’s eind 2008 (gedetailleerd in bijlage 24) met vier onder hun heeft ook

bijgedragen tot de financieringsmogelijkheden van de Groep.

Het eventueel teveel aan geldmiddelen wordt bij deze zelfde banken geplaatst onder vorm van deposito’s op

korte termijn in lokale deviezen, af en toe in een andere valuta als deze middelen geschikt zijn om gebruikt te

worden in het kader van een handelstransactie in de volgende dagen of weken.

In het kader van haar specifieke activiteit van captive herverzekeringsmaatschappij, wordt EUROCHEM ertoe

gebracht om belangrijke geldmiddelenreserves te bewaren. Deze worden geplaatst bij andere maatschappijen

van de Groep, in het kader van cash pooling akkoorden, of maken het voorwerp uit van bankdeposito’s op

korte termijn.

Het kredietrisico op het cliënteel is, in de meeste maatschappijen van de Groep, afgedekt door een kredietver-

zekering. De verkopen binnen de OESO van Belgische maatschappijen van de Groep, waaronder het moe-

derhuis, PRAYON N.V., zijn afgedekt in het kader van een polis « excess of loss » met een jaarlijkse franchise

van 700.000 euro en een jaarlijks vergoedingsplafond van 7 miljoen euro. De verkopen buiten de OESO zijn

op hun beurt afgedekt in het kader van een klassieke kredietverzekeringspolis.

De andere maatschappijen van de Groep doen over het algemeen ook beroep op een klassieke kredietverze-

kering of op een kredietverzekering van het type « excess of loss ». In geval van twijfel over de financiële

soliditeit van de tegenpartij, wordt de verkoop veiliggesteld door betaling vóór levering, door een kredietbrief,

een bankgarantie in ons voordeel of een andere vorm van waarborg.

Elke nieuwe potentiële klant moet, vooraleer we kunnen leveren, een risicoanalyse ondergaan, er moeten

betalingsmodaliteiten toegekend zijn zoals een voldoende kredietlijn, hetzij door de externe kredietverzekeraar,

hetzij door kredietanalisten van de Groep, als het gaat over een verzekering van het type “excess of loss”. In

dit laatste geval worden de dossiers ten minste eenmaal per jaar herzien.

De twee grootste klanten van de Groep vertegenwoordigen respectievelijk 6 en 4 % van de omzet van 2016.

Geen enkele andere klant overschrijdt de 3 %.

Het aantal schadegevallen op handelsvorderingen is zeer laag (ongeveer 0,3 % van de omzet over de 10

laatste jaren vóór een eventuele vergoeding door een kredietverzekeraar).

Voor de periode van 1 januari tot 31 december 2016 bedraagt de (gemiddeld gewogen) effectieve betalings-

termijn van klanten ongeveer 65,0 dagen, vergelijkbaar met een gefactureerde termijn van 62,8 dagen, hetzij

een gemiddelde vertraging van ongeveer 2,2 dagen. De langste betalingstermijnen zijn 120 dagen, uitgezon-

derd enkele weinige uitzonderingen.

Het beleid van de Groep inzake boekhoudkundig beheer van dubieze vorderingen wordt overingens uitgelegd

in bijlage 19 (Handelsvorderingen en overige vlottende activa).