Background Image
Previous Page  68 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 88 Next Page
Page Background

- 55 -

De Groep beschouwt haar maximale blootstelling aan het kredietrisico als volgt:

(in duizenden euro)

2016

2015

Deposito’s of banktegoeden

2.243

2.170

Beleggingen (Staatsobligaties)

-

-

Handelsvorderingen

104.500

130.049

Andere langlopende vorderingen

407

435

Andere kortlopende vorderingen

19.356

22.455

TOTAAL

126.506

155.109

5. Liquiditeitsrisico

De volgende tabel geeft in detail de contractuele vervaldagen weer van de financiële activa en passiva op 31

december 2016.

(in duizenden euro)

Vervallen op

ten hoogste

1 maand

Vervallen op

meer dan 1

maand maar

op ten hoog-

ste 3 maand

Vervallen op

meer dan 3

maand maar

ten hoogste

op 1 jaar

Vervallen op

meer dan 1

jaar maar ten

hoogste op 5

jaar

Vervallen

op meer

dan 5 jaar

Totaal

Vlottende activa

- Geldmiddelen en kasequivalenten

2.243

-

-

-

-

2.243

- Afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

2.243

-

-

-

-

2.243

Langlopende verplichtingen

- Financiële schulden

224

570

8.588

45.586

-

54.968

- Afgeleide financiële instrumenten

- Andere schulden

37

-

75

-

339

-

1.126

-

-

-

1.577

-

Totaal langlopende verplichtingen

261

645

8.927

46.712

-

56.545

Kortlopende verplichtingen

- Financiële schulden

93.558

-

-

-

-

93.558

- Afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

93.558

-

-

-

-

93.558

Netto liquiditeit

- 91.576

- 645

- 8.927

- 46.712

-

- 147.860

Het beheer van het liquiditeitsrisico is wezenlijk gebonden aan het beheer van de relaties met de kredietinstel-

lingen enerzijds en de handelsvorderingen anderzijds (cfr. punt 4 hierboven).

Ter vergelijking is de tabel op 31 december 2015 hieronder hernomen.