Background Image
Previous Page  75 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 75 / 88 Next Page
Page Background

- 62 -

Controleverslag van de Commissaris

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris.

Dit verslag omvat ons oordeel over het geconsolideerd overzicht van de financiële positie op 31 december 2016,

het geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerd mutatie-

overzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor het boekjaar afgesloten op 31

december 2016 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde Jaarrekening”) en omvat

tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.

Verklaring over de Geconsolideerde Jaarrekening – Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de Geconsolideerde Jaarrekening van Prayon NV (de “Vennootschap”) en

haar dochterondernemingen (samen “deGroep”) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, opgesteld op

grond van de

International Financial Reporting Standards

zoals goedgekeurd door de Europese Unie, met een

geconsolideerd balanstotaal van K€ 526.813 en waarvan de geconsolideerde resultatenrekening afsluit met een

winst van het boekjaar van K€ 645.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die een getrouw

beeld geeft in overeenstemming met de

International Financial Reporting Standards

, zoals goedgekeurd door de

Europese Unie. Deze verantwoordelijkheid omvat : het opzetten, implementeren en in stand houden van een

interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de Geconsolideerde Jaarrekening

die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of het maken van fouten bevat; het kiezen en

toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gege-

ven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze Geconsolideerde Jaarrekening tot uitdrukking te brengen

op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals

deze in België werden aangenomen uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten

voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de

Geconsolideerde Jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de Geconsolideerde Jaarre-

kening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoor-

deling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel

belang in de Geconsolideerde Jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-

inschatting neemt de commissaris de bestaande interne controle van de Groep in aanmerking die relevant is voor

het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamhe-

den op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een

oordeel over de effectiviteit van de bestaande interne controle van de Groep. Een controle omvat tevens een

evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het be-

stuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de Geconsolideerde Jaarre-

kening als geheel.

We hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste

ophelderingen en inlichtingen verkregen en wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie

voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekening van de Groep per 31 december 2016 een getrouw beeld

van het vermogen en van de financiële toestand van het geconsolideerd geheel alsook van haar geconsolideerde

resultaten en van haar geconsolideerde kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeen-

stemming met de

International Financial Reporting Standards

zoals goedgekeurd door de Europese Unie.